مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

چکیده

کارکردهای اجرایی اهمیت زیادی در رشد زبان، کنترل رفتار، مهارت‌های سازشی، مهارت‌های تحصیلی و اجتماعی دارند. با توجه به اهمیت کارکردهای اجرایی هدف پژوهش حاضر مقایسه کارکردهای اجرایی در دانش‌آموزان با آسیب شنوایی و دانش‌آموزان عادی است. در این مطالعه، که به روش تحلیلی- مقایسه­ای انجام شد، 22 دانش‌آموز با آسیب شنوایی شدید و عمیق و 22 دانش­آموز بهنجار دبستانی در دو مؤلفه‌ی انعطاف‌پذیری ذهنی و برنامه­ریزی مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزارهای به کار رفته در پژوهش عبارت بودند از آزمون تنظیم کارت ویسکانسین (WCST) و آزمون برج لندن (TOL). برای تحلیل داده‌ها از آزمون t استفاده شد. یافته­های این پژوهش نشان داد که بین دانش­آموزان با آسیب شنوایی و دانش­آموزان عادی در مؤلفه‌های انعطاف‌پذیری و برنامه­ریزی/حل مسئله تفاوت معنادار وجود نداشت (05/0<P). بنابراین می­توان گفت که اگرچه به طور کلی عملکرد دانش­آموزان با آسیب شنوایی در کارکردهای اجرایی ذهنی (انعطاف­پذیری و برنامه­ریزی/حل مسئله) ضعیف­تر از دانش­آموزان عادی بوده ولی این تفاوت از نظر آماری معنادار نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Executive Functions in Students with Hearing Impairment and Students with Normal Hearing

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rafikhah 1
  • Abash Sheykh mohamadi 1
  • Azam Borhan 2
  • Mohamad mohajerani 1
چکیده [English]

Executive functions have important role in development of language, behavior control, and adaptive skills, social and academic skills. Considering the importance of executive functions, the goal of this study was to compare the executive functions in students with hearing impairment and those of normal hearing. This study adopted a causal-comparative design. 22 students with profound hearing impairment and 22 students with normal hearing participated in the study. Instruments of research included Wisconsin Sort Card Test (WSCT) and Tower of London (TOL). Independent t test was used to analyze the obtained data. Analysis of data showed that there was no significant difference between two groups in their scores of WSCT and TOL (p>0/05).It can be concluded that executive functions of student with hearing impairment including mental flexibility and planning/problem solving are weaker than those with normal hearing, but there is not statistical significant difference between the two groups.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • executive function
  • mental flexibility
  • planning/problem-solving
  • students with hearing impairment