مقایسه اثربخشی آموزش گروهی مدیریت والدین و تاب‌آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسگان (اصفهان)،

2 استاد ممتازدانشگاه تهران

3 دکتری تخصصی روانشناسی، استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسگان (اصفهان)

4 دانشیار دانشگاه اصفهان

5 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خراسگان (اصفهان)

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین و تاب­آوری در کاهش مشکلات رفتاری نوجوانان صورت گرفت. این پژوهش نیمه تجربی و در قالب طرح پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل می­باشد. تعداد 66 نفر از نوجوانان ومادران نوجوانان دانش آموزان مقطع راهنمایی و متوسطه مدارس دولتی و غیردولتی جزیره کیش در سال تحصیلی 92-1393 که به صورت غربالگری با استفاده از پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ (YSR) تشخیص داده شده بودند، به صورت تصادفی در گروه­های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. برنامه آموزش مدیریت والدین و تاب­آوری طی 8 جلسه به هر دو گروه آزمایشی (یک گروه مادران و گروه دیگر نوجوانان) آموزش داده شد. بعد از دو هفته از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون (پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ) از هر سه گروه به عمل آمد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS.21 و با روش آماری تحلیل کواریانس چند متغیری (MANCOVA) انجام گردید. یافته­های تحقیق نشان داد که هر دو مداخله آموزش مدیریت والدین و تاب­آوری در کاهش مشکلات اضطراب/افسردگی، گوشه گیری/افسردگی، شکایات بدنی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه، رفتار قانون شکنی، رفتار پرخاشگرانه، سایر مشکلات رفتاری تاثیر مثبتی داشته است (05/0>P). دو روش مداخله آموزش مدیریت والدین و تاب آوری تاثیری در کاهش مشکلات تفکر نداشتند. در مقایسه اثربخشی آموزش مدیریت والدین و تاب آوری نتایج نشان داد که مدیریت والدین در مقایسه با تاب آوری در مشکلات رفتاری اضطراب/افسردگی، رفتار پرخاشگرانه، سایر مشکلات رفتاری تاثیر بهتری در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان داشتند (05/0>P). در مشکلات رفتاری گوشه گیری/افسردگی، شکایات بدنی، مشکلات اجتماعی، مشکلات توجه و رفتار قانون شکنی تفاوتی در اثربخشی بین دو نوع مداخله آموزش مدیریت والدین و تاب آوری وجود نداشت. بر اساس یافته­های این مطالعه مقدماتی، آموزش مدیریت والدین و تاب آوری مادران تاثیر مثبتی در کاهش مشکلات رفتاری فرزندان دارد. آموزش مدیریت والدین نسبت به آموزش تاب آوری تاثیر بهتری در کاهش رفتاری فرزندان دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effectiveness of Parents Management Training and Resiliency Programs in Reducing Behavioral Problems of Teenagers

نویسندگان [English]

  • Sanaz Ashkan 1
  • G.ali Afrooz 2
  • Gholamreza monshei 3
  • Hoshang Talebi 4
  • Ahmad foroghi abri 5
چکیده [English]

The present study aims to compare the effectiveness of parents management training and resiliency programs in reducing behavioral problems of teenagers. This research was semi-empirical with pre-test and post-test, with control group. 66 mothers and teenagers in Kish public and private high school and junior school students, who were identified by using Akhenbakh's behavioral problems questionnaires (YSR), were assigned randomly in experimental and control groups. Parents management training and resiliency programs were conducted on both of experimental groups for 8 sessions. Two weeks after completion of the training program, post-test was administered. Data was analyzed by using multivariate covariance analysis (MANCOVA). Results showed that both tolerance and parents management training had a positive effects in reducing the anxiety/depression, isolationism/depression, body complain, social problems, attention problems, aggressive behavior and other behavioral problems (p<0/05). Neither resiliency nor parents management training intervention had significant effects on reducing the cognition problems. The results showed that there is no difference between the effectiveness of parents management training and resiliency interventions on behavioral problems. (p<0/05). Based on results of this preliminary study, parents management training and resiliency program had positive effects on reducing children's behavioral problems. Results also showed that parents management training was more effective in reducing children's behavioral problems, compared to resiliency training

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parents management training
  • resiliency
  • Behavioral problems