بررسی کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک: مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی وخودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

3 دانشجو کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی کارایی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک (BFLPE) از طریق مقایسه اضطراب امتحان، خودپنداره تحصیلی و خودپنداره اجتماعی دانشجویان استعداد درخشان و عادی بود. به­منظور دست­یابی به هدف فوق، 70 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان در مقطع کارشناسی و در دو گروه استعداد درخشان و عادی با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. سپس با استفاده از پرسشنامه­های اضطراب امتحان و خودپنداره تحصیلی و اجتماعی مورد مقایسه قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان داد که دانشجویان استعداد درخشان نسبت به گروه عادی از اضطراب امتحان کمتر و خودپنداره تحصیلی مثبتی برخوردار بودند و خودپنداره اجتماعی در دانشجویان عادی بالاتر از دانشجویان استعداد درخشان گزارش شد. با توجه به نتایج پژوهش به­نظر می­رسد که دانشجویان با سطح توانایی بالا با قرار گرفتن در یک محیط آموزشی عادی ارزیابی متفاوت و مثبت­تری از خود دارند که گویای کارآیی مدل ماهی بزرگ در ظرف کوچک و تأثیر محیط آموزشی بر برخی مؤلفه­های روانشناختی از جمله خودپنداره و اضطرب امتحان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Big Fish in Little Pond (BFLPE) Model: Comparison of Test Anxiety, Academic Self-concept, and Social Self-concept in Gifted/Talented and Normal Students

نویسندگان [English]

  • Amir Ghamrani 1
  • Ahmad Yar mohamadiyan 1
  • Maryam Samadi 2
  • Abdolhosein Shamsi 2
  • Maryam Ahmadzadeh 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of the present study is to investigate the performance of Big Fish in Little Pond (BFLPE) model through the comparison of test anxiety, academic self-concept, and social self-concept in gifted/talented and normal students. In order to achieve the above objective, 70 undergraduate students of Isfahan University were selected and assigned to talented and normal groups and the results of their test anxiety and academic and social self-concept questionnaires were compared. The findings showed that talented students had less test anxiety compared to the normal group, and positive academic self-concept and social self-concept of normal students was higher compared to the talented students. According to the results of this study, it seems that placing students with high ability levels in a common educational environment might increase positive evaluation of their social and academic self-concept. This indicates the BFLPE model and educational environment has significant effects on some psychological factors such as self-concept and test anxiety.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Big Fish in Little Pond (BFLPE) model
  • test anxiety
  • academic self-concept
  • social self-concept