تأثیر جهت‌گیری مذهبی (درونی – بیرونی) و مکانیسم‌های دفاعی بر میزان تاب‌آوری مادران دارای کودکان آهسته گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی نقش جهت‌گیری مذهبی (درونی ـ بیرونی) و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی تاب‌آوری مادران کودکان آهسته گام می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران کودکان آهسته گام ساکن شهرستان خرم‌آباد که 100 نفر از آن‌ها به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسش‌نامه تاب‌آوری کونور و دیویدسون (20003)، پرسش‌نامه جهت‌گیری مذهبی آلپورت (1967) و پرسش‌نامه مکانیسم‌های دفاعی (DSQ اندروز، 1993) بود. جهت تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که بین تاب‌آوری با جهت‌گیری مذهبی درونی رابطه مثبت و معنی‌دار (001/0>P) و با جهت‌گیری مذهبی بیرونی (05/0>P) رابطه منفی و معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین تاب‌آوری با مکانیسم دفاعی رشد یافته (001/0>P) رابطه مثبت و معنی­دار و مکانیسم دفاعی رشدنیافته (05/0>P) و مکانیسم دفاعی روان آزرده رابطه منفی و معنی­دار وجود دارد (01/0>P). همچنین نتایج رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که جهت­گیری درونی بر تاب­آوری تأثیر مثبت دارد (001/0>P) و هراندازه مادران دارای کودک آهسته گام بیشتر از جهت­گیری مذهبی درونی استفاده کنند به ارتقاء سلامت روان آن‌ها افزوده خواهد شد، اما این رابطه با حضور متغیر مکانیسم دفاعی رشد یافته قوی­تر خواهد شد. این مطالعه نشان داد که مادران دارای کودک آهسته گامی که از جهت­گیری مذهبی درونی و مکانیسم دفاعی رشد یافته استفاده می­کنند از تاب­آوری بالاتر و سلامت روان مطلوب­تری برخوردار خواهند شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Resiliency, Dimensions of Religious Orientation and Defense Mechanisms in Mothers with Slow Paced Children

نویسندگان [English]

  • Nasrollah Veysi 1
  • Negin Motamed yeganeh 2
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the role of religious orientation (internal and external) and defense mechanisms on prediction of resiliency in Mothers of slow paced children. The research method is descriptive correlational. Study population: All mothers of slow paced children living in the city of Khorramabad, from among whom 100 patients were randomly chosen. Data collection instruments are as follow: Resiliency questionnaire developed by konovr and Davidson (2000), religious orientation questionnaire by Alport (1997) and defensive mechanism questionnaire by Andruz (1993). Data were analyzed with using coefficient Pearson's correlation and regression. The results showed that there is a significant positive correlation between resiliency and internal religious orientation (p=0/001), and there is a significant negative correlation between resiliency and external religious orientation (p=0/005). Also there is significant positive correlation between resiliency with mature defense mechanism (p<0/001), and there is significant negative correlation between immature defense mechanism (p<0/05) with neuroticism defense mechanisms (p<0/001). Also, the results of Stepwise regression showed that internal orientation has a positive effect on resiliency (p<0/001) and whatever mothers with slow paced children use more the internal religious orientation, their mental health will be promote, but this relationship will be stronger with the presence of mature defense mechanism.  This study showed that mothers of slow paced children, whom use the internal religious orientation and the mature defense mechanisms, will have higher resiliency and more favorable general health.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resiliency
  • Defensive mechanism
  • slow paced