اثر بخشی برنامه مداخلات روان‌شناختی خانواده محور بر سلامت روان، رضامندی زوجیت و وزن تولد نوزادان مادران باردار شهر قزوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز دانشگاه تهران، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری روان‌شناسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی برنامه مداخلات روان شناختی خانواده محور بر سلامت روان، و رضامندی زوجیت و وزن تولد نوزادان مادران باردار در شهر قزوین می‌باشد. روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون بود که بررسی 50 مادر باردار در شهر قزوین در سال 1394 انجام شد. آزمودنی ها از طریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه 25 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 15 جلسه 9 دسته‌ای تحت آموزش قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده‌ها از مقیاس‌های رضامندی زوجیت افروز و پرسشنامه سلامت عمومی GHQE4 استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شده‌است. مقایسه میانگین گروه آزمایش پس از مداخله در زمینه سلامت روان و رضامندی زوجیت ( 011/0>P ) به نظر می‌رسد مداخلات روان‌شناختی می‌تواند موجب بهبود سلامت روان و رضامندی زوجیت و افزایش وزن نوزادان به هنگام تولد گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of problem solving skill on social attitude in delinquent girls in Tehran

نویسندگان [English]

  • G.Ali Afroz 1
  • Fatemeh Mino 2
1
2
چکیده [English]

This study was conducted to aim at determining the efficacy of the family-based psychological intervention plans on mental health, marital satisfaction and the pregnant mothers' infants' birth weight in Ghazvin. This research was carried out based on a Quasi-experimental research with pre and post-test exam in which 50 pregnant mothers were chosen based on convenience sampling. The subjects were randomly divided into two 25-person groups_ an intervention group and a control one_ the intervention group was trained and asked to take part in a 15-session family-based psychological intervention training course. However, this training course was not implemented to the control group. The tools used in this research were Afrooz Marital Satisfaction Questionnaire (AMSQ), and the General Health Questionnaire (GHQ). The collected data were analyzed using Analysis of Covariance. Results revealed that, after intervention, the average score of marital, mental health and infants' birth weight satisfaction were significantly higher than that of control group. Also, implementing family-based psychological intervention plans training course seemed to have positive and substantial effects on all minor marital satisfaction scales (spouses' ideal thinking, marital satisfaction, personal behaviors, communicational and social behaviors, problem solving method, financial affairs and economic activities, feeling in religious behaviors,  parenting or child rearing method, leisure time, feeling interaction_ verbal & visual_ , physical symptoms, anxiety and insomnia, social efficiency, and depression). Family-based psychological intervention plans improved pregnant mothers' situations and positively affected on the infants' birth weight. Thus, performing appropriate plans for implementing such training courses to pregnant mothers is of great importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • psychological interventions
  • marital satisfaction
  • mental health
  • infants' birth weight