مقایسه نیرومندی من و استقامت ذهنی در دانش‌آموزان دختر مدارس تیزهوشان با دانش‌آموزان دختر مدارس عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف از انجام این پژوهش مقایسه استقامت ذهنی و نیرومندی من بین دانش‌آموزان مدارس تیزهوش و عادی است. به منظور انجام این پژوهش 50 نفر از دانش‌آموزان مدرسه تیزهوشان به شیوه نمونه گیری در دسترس و 50  نفر از دانش‌آموزان مدارس عادی شهر یزد با استفاده از نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های استقامت ذهنی و نیرومندی من بین آنها توزیع شد. سپس داده ها به وسیله آزمون t مستقل در سطح معناداری05/0˂p  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین نیرومندی من در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی تفاوتی وجود ندارد (62/0=t) اما استقامت ذهنی در دانش‌آموزان تیزهوش بیشتر از دانش‌آموزان مدارس عادی است (16/3=t). بنابراین جو رقابتی حاکم بر مدارس تیزهوشان سبب افزایش نمره استقامت ذهنی در این افراد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing of Ego strength and mental Toughness in female gifted students and ordinary students

نویسندگان [English]

  • Mahdiyeh Azizi 1
  • Malihe Rezayi 1
  • Mona Samie 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study is to compare the mental stamina and my strength between gifted and regular students. In order to do this study of 50 school students gifted in the way of sampling and 50 of normal school students in Yazd were selected using random cluster sampling and questionnaires were distributed among them my mental stamina and strength. The data by t-test at a significance level of p<0.05 was analyzed. The results of this study showed that the Ego strength in gifted students and there is no normal (t= 62.0) but mental Toughness is more in gifted students than ordinary students (t=16.3). The competitive atmosphere of the gifted increase mental Toughness score is.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental Toughness
  • Ego strength
  • gifted students