تأثیر برنامه آموزش رایانه‌ای در بهبود حافظه کوتاه‌مدت کودکان دارای ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه راهنمایی و مشاوره، ابهر

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه روان شناسی، ابهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ابهر، دانشکده علوم انسانی، گروه راهنمایی و مشاوره ، ابهر

چکیده

هدف این پژوهش اثربخشی برنامه آموزش رایانه‌ای در افزایش حافظه کوتاه مدت کودکان دارای اختلال یادگیری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش‌آموزان دبستانی هفت تا ده ساله شهر خرّمدره بود که در سال تحصیلی 93- 1392 به مرکز اختلالات یادگیری مراجعه کرده‌بودند. آزمودنی‌ها شامل 27 نفر بودند که به‌صورت تصادفی ساده از بین این دانش‌آموزان از لیست اسامی آن‌ها انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابتدا پیش آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد و سپس اعضای گروه آزمایش در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای برنامه رایانه‌ای را در حضور مربی تمرین کردند. پس از پایان جلسات آزمایشی، پس آزمون بر روی هر دو گروه اجرا شد. داده‌های به‌دست‌آمده از دو گروه با روش تحلیل کوواریانس و آزمون t تحلیل شدند. نتایج نشان داد که برنامه رایانه‌ای می‌تواند حافظه کوتاه‌مدت و توجه کودکان دارای اختلال یادگیری را افزایش دهد (05/0 ≥ P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of a Computerized Training Program on Improving Short-term Memory of Children with Learning Disabilities

نویسندگان [English]

  • Zahra Jafari sarve jahani 1
  • Mojtab Amiri majd 2
  • Asghar Jafari 3
1
2
3
چکیده [English]

This research investigated computerized training program effect on the increasing of short-term memory and attention improvement. The statistic population of this research involved students between 7 to 10 years old referred to the center of learning disabilities in khorramdarreh city in 1392-93 school-year. The statistic sample consisted of 27 students were selected from their names list simple randomly. The sample students divided to experimental and control groups. The experimental group was practicing in 8 sessions of 45 minutes in the computerized training program in the presence of their instructor. The collected data analyzed by analysis of covariance and t-test methods using spss-19 software. Consequently, results showed that computerized training program could increase short-term memory and attention in children with learning disabilities (p < 0/05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Computer Training Program
  • Short-term Memory
  • Learning Disability