اثر بخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی‌-‌حرکتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد روانشناسی، عضو هیت علمی گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار روانشناسی، عضو هیت علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره مدرسه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر کیفیت زندگی مادران کودکان با ناتوانی جسمی - حرکتی شهر شیراز بوده است. پژوهش حاضر به صورت شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل120نفر از مادران کودکان معلول شهر شیراز  بودند. این نمونه شامل مادرانی بوده است که قبل از ارائه متغیر مستقل، پرسشنامه‌ی کیفیت زندگی بر روی آنها اجرا گردیده‌است، و از بین 80 مادری که نمراتشان پایین‌تر از حد متوسط میانگین بود، 60 مادر به صورت گمارش تصادفی و به صورت مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده‌شد. سپس متغیر مستقل برای گروه آزمایش ارائه شد، که همان آموزش مهارت‌های ارتباطی، در 8 جلسه‌ی120 دقیقه‌ای  است، و برای گروه کنترل هیچ متغیری اعمال نشد. بعد از اتمام آموزش یا ارائه متغیر مستقل برای گروه آزمایش، پس آزمون اجرا گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه کیفیت زندگیSF-36  (سازمان بهداشت جهانی،2002) بود و داده‌های آماری با روش آزمون t تفاضل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود کیفیت زندگی مادران کودکان معلول موثر است (05/0>p).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Communication Skill Training on Mothers’ quality of life in Motor Disorder - Movement Disorder

نویسندگان [English]

  • Simin Hoseynian 1
  • Farideh Hamidi 2
  • Forogh Khazrayi 3
1
2
3
چکیده [English]

The aim of this study is to evaluate the effectiveness of communication skills on the quality of life of mothers of children with disabilities - motor city Shiraz.     Quasi-experimental study with pretest - posttest control group was done. The study population consisted of 120 mothers of children with disabilities were in the city. The sample consisted of mothers who before the independent variable, quality of life questionnaire run on them, and of the 80 mothers who had scores lower than average, 60 mothers were placed randomly and evenly into two groups and control gestated. The independent variable was the experimental group, the same communication skills, in 8 sessions of 120 minutes, and to control any variable not apply. After completing training or independent variable for group tests, post-tests were conducted. The instrument used in this study, quality of life questionnaire SF-36 (World Health Organization, 2002) and statistical data analyzed by t-test was the difference.     The results showed that communication skills training to improve the quality of life of mothers of children with disabilities is effective (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • the quality of life of mothers of children with disability - motor