نقص ایگو و نابسامدی فکر در دختران نوجوان دچار آسیب در حرکت انتقالی: تبیینی برمبنای نظریه روابط ابژه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس‌ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه تهران

2 استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

3 دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

چکیده

آسیب حرکتی، علاوه بر ایجاد محدودیت‌های فیزیکی، اثراتی روان‌شناختی بر جای می‌گذارند و بر تصویر فرد از خود مؤثر هستند. این اثر، در سنین نوجوانی، شرایط ویژه‌ای ایجاد می‌کند که به دلیل محدودیت‌های فیزیکی نیازمند به حمایت، تاکنون، در اولویت دوم توجه قرار گرفته‌است. به منظور سنجش تصویر خود، به عنوان یک سازه نیمه‌هشیار و ناهشیار، از ارزیابی جامع مینه‌سوتا-رورشاخ استفاده شده‌است و متغیرهای هوش، سن، جنسیت، شدت آسیب حرکتی و زمان وقوع آسیب حرکتی کنترل شده‌اند. به این منظور، 23 نفر از دختران دانش‌آموز 14 تا 16 ساله ساکن شهر تهران، به روش در دسترس انتخاب‌شده و به شیوه هدفمند، مورد غربالگری بر اساس متغیرهای کنترل قرار گرفتند. پس از ارزیابی در سه مرحله مصاحبه بالینی، آزمون MMPI-A و آزمون لکه جوهر رورشاخ، نتایج ارزیابی 23 نفر، با کمک Fmax هارتلی و آزمون z، مورد تجزیه و تحلیل‌آماری قرار گرفته‌است. نتایج یکپارچه‌سازی مینه سوتا- رورشاخ نشان می‌دهند نقص ایگو و تصویر خود منفی در هر سه مؤلفه بدنی، ادراکی و انگیزشی وجود دارد و آشفتگی فکر به چشم می‌خورد. نتایج، براساس نظریه روابط ابژه تفسیر شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ego Impairment and thought disorder of adolescence with movement impairment: An interpretation of Object Relation Theory

نویسندگان [English]

  • Saedeh Mohseni nezhad 1
  • G.Ali Afroz 2
  • Nima Ghorbani 3
1
2
3
چکیده [English]

Movementimpairment, in addition to physical limitations, leaves Psychological impacts and effects on a person's self-image and emotional characteristics. This effect, at the age of adolescence, creates special conditions that because of physical limitation supports has been considered secondary.In this study, for integrated assessment, Rorschach ink blot (RIM), as a projective test, and Minnesota Multiphasic Personality Inventory-Adolescence (MMPI-A), as an objective test are used and variables: intelligence, age, sex and severity of motor impairment are controlled. The results show specific clinical pattern in adolescents with motor impairment exists. In the study group, the Ego-Impairment was observed and the turmoil emotion associated with increased risk of suicide. In terms of cognitive, thought disorders and rationalization as a defense mechanism, are common. Although F, Sc, Pa, and S-CON in MMPI-A are almost evaluated, but schizophrenia, and thought disorder was not diagnose in RIM. Finally, an effort has been made to interpret the integrate measurement results based on object relations theory. Based on the results, it is recommended to evaluate the clinical adolescents with movementimpairments, objective and projective assessment of the master plan is used to the results more consistency and higher reliability of detection have

کلیدواژه‌ها [English]

  • MMPI-A
  • RIM
  • motor impairment