رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی والدین دارای کودک با اختلال اتیسم و فلج مغزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای تخصصی روانشناسی کودکان استثنایی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی مقایسه‌ای وضعیت رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی والدینی که دارای کودک یا کودکانی با اختلال اتیسم و عارضه فلج مغزی هستند، انجام شده است. این پژوهش از نوع تحقیقات علی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری شامل کلیه والدین دارای کودک با اختلال اتیسم و فلج مغزی مراجعه‌کننده به کلینیک‌های توانبخشی(چهار مرکز دانشگاهی و شش مرکز خصوصی) شهر تهران در سال 1393 می‌باشند. از بین کل مراجعان، تعداد 150 والد (75 والد دارای کودک اتیستیک و 75 والد با کودک مبتلا به فلج مغزی) به عنوان نمونه به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه محقق ساخته اشتیاق جنسی استفاده شده است و برای تحلیل داده‌ها از آزمون آماری (t) گروه‌های مستقل استفاده گردیده‌است. نتایج به‌دست‌آمده نشان دادند که در همه متغیرهای مربوط به دو مؤلفه‌ی رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی، والدین کودکان فلج‌مغزی دارای نمرات بالاتری نسبت به والدین کودکان اتیستیک داشتند و تفاوت نمرات دو گروه در در سطح 05/0 =α معنادار شده است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده به نظر می‌رسد بین شدت و گستره اختلال فرزندان و میزان رضایت زناشویی و اشتیاق جنسی والدین ارتباط معنادار وجود دارد. از آنجا که دامنه اختلال اتیسم از جهت ایجاد محدودیت ذهنی، شناختی، اجتماعی، ارتباطی نسبت به فلج مغزی بیشتر است، کیفیت روابط زناشویی و جنسی والدین کودکان با اختلال اتیسم بیشتر تحت تأثیر ماهیت اختلال فرزندانشان قرار گرفته‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Marital satisfaction and sexual desire of parents with autistic children with cerebral palsy

نویسنده [English]

  • Saed Rezayi
چکیده [English]

The present study was to evaluate marital satisfaction and sexual desire disorder Parents who have children or children with autism and cerebral palsy, was carried out. This study is causal-comparative research. The population consisted of all children with autism and cerebral palsy parents with rehabilitation clinics (four and six private universities) are in Tehran in 1393. Of the total visitors, 150 parents (75 parents of autistic children and 75 parents of children with cerebral palsy), for example, were selected by cluster sampling method. To get data Enrich marital satisfaction and sexual desire questionnaire was used for data analysis test (t) we used independent. The results showed that in all the variables related to two factors of marital satisfaction and sexual desire, parents of children cerebral palsy had higher scores than the parents of autistic children and the differences between the two groups was significant at the level of 05/0 = α. According to the results, it seems that the intensity and extent of sexual desire disorder in children and marital satisfaction and parents' groups. Because of the limited scope of autism, mental, cognitive, social, communicative and more than cerebral palsy, parents of children with autism more quality sex marriage and children, have been affected by the nature of the disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Communication skills
  • the quality of life of mothers of children with disability - motor