اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر ارتقاء سطوح نظریه ذهن کودکان دارای اتیسم با عملکرد بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

2 عضو هیات علمی دانشگاه عضو هیات علمی دانشگاه. گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

3 دکتری روانشناسی عمومی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله نظریه ذهن بر افزایش سطوح نظریه ذهن کودکان مبتلا به اتیسم انجام شد. روش پژوهش آزمایشی و طرح آن پیش‌آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش 8 کودک مبتلا به اتیسم به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از آزمون نظریه ذهن فرم 38 سوالی استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها از طریق آزمون تحلیل کواریانس انجام گردید. نتایج پژوهش نشان داد، آموزش نظریه ذهن بر سطوح کلی و سطح اول این نظریه در کودکان مبتلا به اتیسم به طور معناداری موثر است ولی بر سطوح دوم و سوم نظریه ذهن در این گروه اثر معناداری نداشت. همچنین نتایج پژوهش حاکی از آن بود که نمرات آزمون نظریه ذهن در گروه کنترل در پیش‌آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری نداشتند. در مجموع یافته‌ها نشان داد آموزش و کاربرد مداخلات مبتنی بر نظریه ذهن می‌تواند برخی سطوح نظریه ذهن را در کودکان مبتلا به اتیسم ارتقاء دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness theory of mind on the promotion of the theory of mind of children with high-functioning autism

نویسندگان [English]

  • Roghaye Seyfi 1
  • Ebrahim Salehi omran 2
  • Khadijeh panahande 3
چکیده [English]

The aim of this research was determining of the effectiveness of theory of mind training on the promotion of theory of mind levels in children with autism. Method: design of research was experimental with pretest-posttest with control group. 8 children with autism were selected by convenience method sampling and then assigned in two experimental and control groups randomly (4 experimental, 4 control). Theory of mind questioner (38 questions form) were used for collecting the data, and covariance analysis were applied for decomposition and analysis the data. The result showed that there was significant positive effect on the overall level and first level of theory of mind in children with autism. Also, the result showed that there is no significant effect on the second and third levels in children with autism. Discussion: Theory of mind training can bring promotion some levels of theory of mind in children with autism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Theory of mind
  • theory of mind training
  • children with high-function autism