اثربخشی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان.ایران

2 استادیار گروه روانشناسی کودکان با نیازهای خاص، دانشگاه اصفهان.ایران

3 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه رازی کرمانشاه.ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مهارت‌های اجتماعی کودکان آهسته‌گام خفیف انجام شد. روش: این پژوهش از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون همراه گروه گواه بود. جامعه‌ آماری پژوهش کلیه‌ی دانش‌آموزان 8-5 سال آهسته‌گام را شامل می‌شد که به مراکز توان‌بخشی و مدارس استثنایی شهرستان ایلام مراجعه کرده بودند. از جامعه‌ی مذکور، با روش تصادفی ساده 20 کودک به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه 10 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. سپس گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی قرار گرفت. در این زمان، گروه گواه هیچ‌گونه مداخله‌ای دریافت نکرد. ابزار مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه غربالگری مشکلات تغذیه‌ای (ماتسون و کان، 2001) بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از پژوهش، از آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج نشان داد که تأثیر بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی بر مشکلات تغذیه‌ای و مؤلفه‌های آن در مؤلفه‌های انتخابی بودن غذا (005/0=P و 660/10=F)، مهارت‌های تغذیه‌ای (002/0=P و 598/12=F)، امتناع از خوردن (009/0=P و 611/8=F) و مشکلات رفتاری هنگام غذا خوردن (014/0=P و 412/7=F) در سطح 0.05=α معنی‌دار بود، اما تأثیر آن بر مؤلفه‌ی آسپراسیون (725/0=P و 128/0=F) معنی‌دار نبود. نتیجه‌گیری: بنا بر نتایج پژوهش می‌توان گفت مداخله‌ی بازی‌درمانی مبتنی بر خودنظارتی باعث کاهش مشکلات تغذیه‌ای کودکان آهسته‌گام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Self-Monitoring based Play Therapy on Feeding Problems in Slow paced children

نویسندگان [English]

  • Adel Mohamadzadh 1
  • Amir Ghamarani 2
  • Hoda Akbari 3
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to evaluate the efficiency of self-monitoring based play therapy on feeding problems in slow paced children. Methods: This study was pre-test/post-test control group design. The population of this study included all children with intellectual disability (ages 5-8) that referred to rehabilitation centers and exceptional schools of Ilam city. The sample included 20 children that were selected by Simple Random Sampling from this population and then assigned in two groups of 10 people (experimental group and control group). The experimental group received the self-monitoring based play therapy in 10 sessions. The study data collected by the screening tool of feeding problems (STEP) (Matson and Kuhn, 2001). MANCOVA analysis was used to analysis of data. Results: The results showed efficiency of self-monitoring based play therapy on feeding problems and components of selectivity(P=0.005 & F=10.660), skills (P=0.002 & F=12.598), refusal (P=0.009 & 8.611) and nutrition(P=0.014 & 7.412) was significant in α=0.05 level, but was not efficacy on aspiration risk (P=0.725 & F=0.128). Conclusion: Therefore the self-monitoring based play therapy can be causes decrease feeding problems in children with mild slow paced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-monitoring based play therapy
  • feeding problems
  • slow paced children
افروز، غلامعلی و عاشوری، محمد و قاسمزاده، سوگند. (  و تفاوت AAIDD,AAMR تعریف آهسته گامی در DSM ملاکهای آن در DSM - و IV-TR -V . رشد آموزش مشاور مدرسه، 44 ،24-21 . ). تأثیر آموزش بازیدرمانی مادران بر مشکلات 1390 تلکوی، سمیه. ( رفتاری کودکان دارای ناتوانیهای یادگیری. مجله ناتوانی های یادگیری، 1(1 ،)59 -44.  .)1392 حولهکیان، فرناز و غلامعلیلواسانی، مسعود و خلیلی، شیوا. ( اثربخشی بازیدرمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کمتوان ذهنی. فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2 ،)19 -5. ). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی با 1391درخورده، نرگس. ( SQP پیشختام ( ) و خودنظارتی در درک مطلب خواندن 4R کودکان کمتوان ذهنی. ف صلنام ه تعلی م و تربی ت اس تثنایی، 3(111 ،)28 -18. ). ارتباط 1391رضایی، محمد و محمدی، هیوا و راشدی، وحید. ( مشکلات تغذیهای و عقبماندگی ذهنی. مجله پژوهش در علوم توان بخشی، 8(3،) 425 - 419. سلیمانیآدریانی، سهیلا و صادقیهسنیجه، امیرحسین و زرهپوش، اصغر ). اثر 1395و ربیعی، مهدی و عابدی، احمد و اسماعیلی، سجاد. ( بازیهای ریتمیک بر مهارتهای اجتماعی کودکان پیشدبستانی مبتلابه اختلال نقصتوجه/بیش فعالی. م جله دانش گاه علو م پزشکی گرگان، 18(2 ،)96 -91. غباریبناب، باقر و افروز، غلامعلی و حسنزاده، سعید و بخشی، جعفر ). تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی 1391 و پیرزادی، حجت. ( فعال تفکرمدارانه و خودنظارتی بر درک مطلب دانشآموزان با مشکلات خواندن. مجله ناتوان ی ها ی یادگیری، 1(2 ،)97 -77.  .)1393 م لکپور، م. ( دائره الم عار ف ک و د کان با ن یاز های خاص (استثنایی) . اصفهان: انتشارات دارخوین.