تاثیر آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش‌آموزان آهسته‌گام با نشانگان داون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران؛

2 دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، استاد ممتاز گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران، تهران، ایران)

3 دکتری روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دکتری روانشناسی تربیتی، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی اثربخشی آموزش متون خواندن کاربردی بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندن دانش­آموزان آهسته­گام با نشانگان داون با استفاده از رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور انجام شد. روش: روش تحقیق حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری تمام دانش‌آموزان آهسته­گام با نشانگان داون شهرستان همدان بودند که در سال تحصیلی 96- 1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل 20 نفر دانش­آموز آهسته­گام با نشانگان داون بود که به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. به‌منظور جمع­آوری اطلاعات موردنیاز، از دو آزمون­ جداگانه پیشرفت تحصیلی خواندن (پیش‌آزمون و پس‌آزمون) محقق ساخته استفاده شد. به گروه آزمایش در 15 جلسه 30 دقیقه­ای، متون خواندن کاربردی آموزش داده شد و گروه کنترل تحت چنین آموزشی قرار نگرفت. داده­های به‌دست‌آمده از طریق انجام آزمون تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.یافته­ها: نتایج نشان داد که آموزش متون خواندن کاربردی با رویکرد برنامه آموزش انفرادی خانواده محور بر دقت، سرعت و درک مطلب خواندندانش­آموزان آهسته­گام با نشانگان داون تأثیر معناداری دارد (001/0p<) و تأثیر آن بر سرعت خواندن نسبت به‌دقت خواندن و درک مطلب بیشتر است (001/0p<).نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر می­توان این­گونه قضاوت کرد که متون خواندن کاربردی، برنامه درسی مناسبی برای بهبود عملکرد خواندن در دانش­آموزان آهسته­گام با نشانگان داون است و می­توان در مدارس استثنایی و مراکز توان‌بخشی از آن بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Teaching Functional reading texts on Accuracy, speed and comprehension of slow paced students with Down syndrome reading

نویسندگان [English]

  • Ali Sadeghi sayah 1
  • Gholam ali Afroz 2
  • Ali akbar Arjmndnia 3
  • Masod Gholam ali lavasani 4
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to evaluating the effectiveness of Instruction Functional reading texts on Accuracy, speed and reading comprehension of slow paced students with Down syndrome by using Family-based Individualized Education Program approach. Methods: The method of the research is semi-experimental and has taken advantages of pre-test, post-test, and controlled group. The population of the study consisted of all slow-paced students with Down syndrome of Hamedan City in the academic year 2015-2016. The sample size of the study included 20 slow-paced students with Down syndrome selected as participants via the convenience sampling technique and then were divided into two experimental (10) and control (10) groups. The research instruments were the researcher-made reading tests. The experimental group was trained by 15 half-hour sessions of Functional reading texts, while the control group received no training. To analyze the data, SPSS-21 software and MANCOVA were employed. Results: Results showed that Instruction Functional reading texts by using Family- centered Individualized Education Program approach has a significant effective on the accuracy, speed and reading comprehension of in Slow paced students with Down syndrome (p<0.001) and its effect on reading speed is more than accuracy and reading comprehension(p<0.001). Conclusions: With regard to these results, it can be inferred that the Instruction Functional reading texts by using Family- centered Individualized Education Program approach, is an appropriate method for improving reading performance in slow paced students with Down syndrome and it can be used in educational and rehabilitation centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Functional reading
  • slow paced students with Down syndrome
  • accuracy
  • speed and reading comprehension
یفاوب، غلاتعلث. (
یصول و او
ها ی
پیآگیای یب تع
لول ی ت
ها :
ها نگاهث هه  لل یصلث مس ی ب ها
ی
ذهنث، حسث و حاک ث د ا
کودکا  تناطق شهای و اوس ایث ییای . تهای : دینآگاه تهای .  .) تحقق نقش داوس 1387 شیابید، کایم و شغلث کناای، طیبه. ( نظای دا یفزییش کااییث حافهیی دینشمتوبی  کمتوی  ذهنث. تاهناته تعلیم و تاه ی ت یس ثنایث ، 82 ،61-67. )1390( شیایبی، سیما و نیلث پوا، اضا. . مبتو  تآ یصث خو ینا  . تهای : ین آاایت دینآگاه  لوم ههزیس ث و توی ه آث. - ). یخاه آث هابیها و فعالیت 1396 قاسمبیده، سوگنا و نقای، نیاه. ( های تب نث ها پاوژه شا ها سابناگث و هابیگوشث کودکا  مهس هگام. فصل ناته ی توینمناسابی کودکا  یس ثنایث .8 (21 :) 61- 67.