مقایسه‌ رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خودمانده و کودک عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی کودکان استثنایی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران.

2 دکتری روان‌شناسی، دانشیار گروه روان‌شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ایران

3 دکتری روان‌شناسی استثنایی استاد ممتاز دانشگاه تهران. ایران.

4 دکتری روان‌شناسی دانشیار دانشگاه تهران. ایران.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر باهدف برسی مقایسه‌ای رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری والدین کودک خود مانده و کودک عادی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات علی- مقایسه‌ای بود. جامعه آماری پژوهش شامل همه والدین کودکان خودمانده و والدین کودکان عادی که فرزند آن‌ها در مدارس ابتدایی در سال 1395 در شهر کرمانشاه مشغول به تحصیل بودند. والدین کودک خودمانده (50 پدر و 50 مادر) به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس و والدین کودک عادی (50 پدر و 50 مادر) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز و الگوی ارتباط والد- فرزند باقری بود. یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره، نشان داد دو گروه والدین کودکان عادی و والدین کودکان خودمانده در همه زیر مقیاس‌ها رضایت زناشویی و سبک‌های فرزندپروری به استثنا نازپروردگی و مقبولیت مشروط تفاوت معنی‌دار وجود داشت. نتیجه‌گیری: با توجه به تفاوت بین رضایت زناشویی و سبک فرزندپروری در دو گروه، طراحی و اجرای برنامه آموزشی سبک فرزندپروری و رضایت زناشویی برای زوج‌های جوان جهت پیشگیری از تولد کودک خودمانده ضروری به نظر می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Satisfaction marriage and parenting style of parents of children with Autism Spectrum Disorder and normal children

نویسندگان [English]

  • Jabar Saleh 1
  • Keyvan Kakabarayi 2
  • G.ali Afroz 3
  • Masoud Gholamali Lavasani 4
1
2
3
4
چکیده [English]

Aim: The present study was conducted with the aim of comparing the Marriage satisfaction and parenting style of the Children with autism spectrum disorder and the normal children. Methods: The present study was objectively practical and information gathering was Causal-comparative. The statistical population included all parents of Children with autism spectrum disorder and the parents of normal children whose children were enrolling in elementary schools in Kermanshah in 2016. Parents of Children with autism spectrum disorder (50 fathers and 50 mothers) were selected through Purposive sampling and Parents of normal children (50 fathers and 50 mothers) were selected by multi-stage random sampling. The research instruments were Afrooz Marriage Satisfaction Scale and Bagheri parent-child relation pattern Inventory. Results: The results were obtained from multivariate analysis of variance. They showed that there were significant differences between two groups of parents of normal children and parents of children with autism spectrum in all sub-scales of marriage satisfaction and parenting style Except for over indulge and conditional acceptance Conclusion: Considering the difference between marriage satisfaction and parenting style in two groups, designing and implementing a parenting style and marriage satisfaction educational program is necessary for young couples to prevent the birth of Children with autism spectrum disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parenting style
  • marriage satisfaction
  • normal children parents and parents of children with autism
الگـوی ارتبـاط والـد -فرزنـد مـدل نظـری 1391( باقری، فریبرز فرزنـــدپروری بـــر مبنـــا هســـتی و انسانشـــناس اســـلامی، فصــلنامه اندیشــه ورزی در معــارف اســلامی ، ویــژه 5 شــماره زمستان  .)1393براتــی، منتظــره. ( مقایســه تــاب آور ی و نــاگویی هیجــانی در الگوی ارتباط والـد - ف رزنـد تعـالی و غیـر تعـالی. پایاننامـه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات بــرجیس، مــریم و حکــیم جــوادی، منصــور و طــاهر، محبوبــه و  .)1392( . غلامعلــی لواســانی، مســعود و حســین زاده مســعود مقایســه میــزان نگرانــی، امیــد و معنــا زنــدگی در مــادران کودکان مبتلا بـه درخودمانـده ناشـنوایی و نـاتوانی یـادگیری، مجله ناتوان ی ها ی یادگیری، 3 (1 ) .6 -27 چیمــه، نــرگس و پــور اعتمــادی، حمیدرضــا و خرمآبــادی، راضــیه . ). بررســـی مشـــکلات و نیازهـــای مـــادران کودکـــان 13۸6( مبتلا به اخـتلال اوتیسـتیک، یـک پـژوهش کیفـی. فصـلنامه خانواده پژوهش .2(6،)105 -120  .)1392(  سنایی مهر، مجیـب. بررسـی سـلامت روانـی و رضـا یت زناشـویی در والـدین کودکـان اوتیسـتیک بـا وا لـ دین ک و د ک ــ ان عــادی شــهر قــم .پایاننامــه کارشناســی ارشــد، دانشــکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران  .)1392 قاسمزاده، سـوگند. ( طراحـی برنامـۀ بهبـود بخشـی روابـط درون خ ـــانواد گ ی و ارزیـــابی اثربخ ش ـــ ی آن بـــ ر ر ض ـــامن د ی زوجیــت، مهــارت هــای فرزنــدپروری والــدین و نشــانه های  
2
بــالینی اخــت لال رفتــاری فرزنــدان، رســاله دکتــری دانشــگاه تهران، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی ). ســــاخت و 1390 قــــدرتی، مهــــدی و افــــروز، غلامعلــــی. ( هنجاریــابی مقیــاس رضــایتمندی زوجیــت همســران افــروز، مجلــه روان شناســ ی و علــوم تربیتــی دانشــگاه تهــران، ( ۴1،) 1-9