اثربخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان اسلامشهر، تهران، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر‌بخشی آموزش خلاقیت بر خلاقیت و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره ابتدایی اسلامشهر، اجراشده است. برای این منظور 120 نفر (60 نفر گروه آزمایشی و 60 نفر گروه کنترل) از دانش آموزان مقطع ابتدایی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. روش پژوهش پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل است.  ابزارهای مورداستفادهمورداستفاده در این پژوهش، پرسشنامه عزت‌نفس روزنبرگ (1965) و آزمون تصویری خلاقیت تورنس (1969) می‌باشند. داده‌های‌ جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفتهقرارگرفته‌اند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خلاقیت تأثیر مثبت بر خلاقیت و عزت‌نفس دانش آموزان دارد. آموزش خلاقیت به دانش آموزان منجر به ارتقای معنادار ابعاد سیالی، ابتکار و بسط در این گروه شده است. اما در بعد انعطاف‌پذیری، رشد معناداری حاصل نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of creativity on creativity training and self-esteem of elementary school students

نویسندگان [English]

  • Leyla Afzali 1
  • Somayeh Esmaili 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effect of Creativity training on creativity and self-esteem of female students in primary school  in Islamshahr.
For this purpose, 120 patients (60 cases and 60 controls) of elementary students were selected by cluster sampling. In this study, Rosenberg Self-Esteem Scale (1965) and Visual Creative Torrance (1969) is used. The collected data have been analyzed using ANCOVA.
The results showed that Creativity training  has a positive effect on students' creativity and self-esteem. Training students' creativity to lead to a significant improvement of fluency, originality and elaboration in this group. But in terms of flexibility, there has been a significant growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity training
  • creativity and self-esteem