بررسی تأثیر مداخله بازیهای زبان شناختی بر عمکلرد حافظه فعال کلامی دانش آموزان با اختلال خواندن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‎شناسی و آموزش کورکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

3 استادیار روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مداخله بازی‌های زبان‌شناختی بر عملکرد حافظه فعال کلامی دانش‌آموزان با اختلال خواندن است.
روش: این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل است. روش نمونه‌گیری گزینش هدفمند و شامل سی نفر از دانش‌آموزان پایه‌های دوم و سوم بود که به مراکز اختلال یادگیری شهر تهران و بخش روان‌پزشکی بیمارستان امام حسین(ع) مراجعه نموده و تشخیص اختلال خواندن گرفته بودند که به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایشی و کنترل جایگزین شدند و 12 جلسه بازی‌های زبان‌شناختی دریافت نمودند. آزمون حافظه فعال مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش چهارم (عابدی، صادقی و ربیعی، 1390) به‌صورت پیش‌آزمون-پس‌آزمون اجرا شد. به‌منظور تحلیل یافته‎های پژوهش از تحلیل کواریانس تک متغیره و چندمتغیره استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند مداخله بازی‌های زبان‎شناختی تأثیر معناداری بر ارتقای عملکرد حافظه فعال کلامی، هم در نمره کل و هم در خرده‌مقیاس‎های آزمون (ظرفیت عدد، توالی عدد-حرف) داشته است.
نتیجه‌گیری: بنابراین با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت بهبود عملکرد حافظه فعال و خواندن دانش‌آموزان با اختلال خواندن، می‌توان مداخله بازی‎های زبان‌شناختی را در مدارس و مراکز درمانی، جهت ارتقای عملکرد حافظه فعال دانش‌آموزان با اختلال خواندن پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Effects of Linguistic Plays on Verbal Working Memory Performance in Students with Reading Disorder

نویسندگان [English]

  • Aliakbar Arjmandnia 1
  • Samaneh Maleki 2
  • Seyed mohsen Asghari nekah 3
  • Rozita Davari Ashtiyani 4
چکیده [English]

Methods: The study design was quasi-experimental, with pre-test, post-test and control group. In this study, purposeful selected method was used for sampling and the sample was included 30 students in second and third grades. The study population were referred to Learning Disorders Clinics in Tehran and the Imam Hossein Hospital and were diagnosed as the reading disorder. The subjects were randomly assigned to the two experimental and control groups (each containing 15 individuals). Linguistic plays were conducted for a 50-minute session for six weeks (two sessions per week). To evaluate the effect of the linguistic plays, working memory subtests of WISC-4 (as an index of verbal working memory) were utilized. Analysis of covariance was used to analyze the data.
Results: The findings achieved through data analysis showed that after omitting pre-test effect, test of working memory indicates the effectiveness of linguistic plays on the performance of verbal working memory both in students’ total score in the test and in working memory sub-tests.
Conclusion: According to the results of this research and the importance of improving working memory performance of students with reading disorder, it can be suggested that the linguistic plays can be used in the schools and health centers to increase the performance of both working memory in students with reading disorder.

کلیدواژه‌ها [English]

  • reading disorder
  • linguistic plays
  • working memory
  • verbal working memory