بررسی رابطه مشکلات یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ عمومی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه رواﻧﺸﻨﺎﺳﻲ، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه مشکلات یادگیری و حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول می‌باشد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش‌آموزان مقطع متوسطه اول شهرستان چالوس که در سال 1394-1395 مشغول به تحصیل بودند به تعداد 3800 نفر بود، که از طریق روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای300 نفر(168 دختر و132پسر) انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های مشکلات یادگیری کلورادو ویلکات (2011)، حالت فراشناختی اونیل و عابدی (1996) و اضطراب ریاضی لانگ (2001) استفاده شد. داده‌های حاصل به روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره تجزیه‌وتحلیل شد. یافته‌های به‌دست‌آمده نشان داد بین مشکلات یادگیری و اضطراب ریاضی همبستگی مثبت و بین حالت فراشناختی با اضطراب ریاضی همبستگی منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین سهم شناخت اجتماعی و حساب کردن در پیش‌بینی اضطراب ریاضی دانش‌آموزان نسبت به بقیه متغیرها بیشتر بوده است. نتایج نشان داد که عدم توانایی دانش آموزان در حساب کردن و شناخت اجتماعی باعث افزایش اضطراب ریاضی در آن ها می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assess the relationship between learning Problems and state of Metacognitive anxiety in grade one of high school

نویسندگان [English]

  • Somayeh takmini 1
  • Mohamadreza Zarbakhsh bahri 2
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the relationship between learning Problems and metacognitive states of mathematic anxiety in the first grade of middle school’s students. The research method is correlational. The statistical population includes all all first grade students of Chalus high schools in academic year of 2015-2016 which was 3800. 300 students were selected by cluster random sampling (168 females and 132 males). Colorada vilcude learning problems questionnaires (2011), metaco gnitive state of O’Neil and Abedi (1996), and mathematical anxiety of long (2001) were used to collect data. Data was analyzed by Pearson correlation and multivariate regression. The result showed that, there is a positive relationship between learning problems and Mathematic anxiety, negative and significant relationship between metacognitive states and mathematic anxiety and also social cognition and calculation were able to predict mathematic anxiety more than other variables. The results showed Inability to students in The calculate And social recognition Increase Mathematic anxiety is in them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mathematic Anxiety
  • Learning Problems
  • Metacognitive States