ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات دانش آموزان آهسته گام پایه ششم دبستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 دانشیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر ارزیابی مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات پایه ششم ابتدایی دانش‌آموزان آهسته گام بود.
روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی ازنوع پیمایشی با روش تحقیق و توسعه است. جامعه آماری پژوهش حاضرمعلمان، مدیران، کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفان کتاب ریاضی دانش‌آموزان آهسته گام  پایه ششم بودند. نمونه‌گیری با استفاده از روش سرشماری کامل انجام شد که شامل 32 نفر از معلمان پایه ششم، 28 نفر از مدیران مدارس، 5 نفر از کارشناسان حوزه ستادی و مؤلفان کتاب ریاضی پایه ششم شهر تهران می‌شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه و پرسشنامه‌های محقق ساخته استفاده گردید. داده‌ها با استفاده از روش وزن دهی و ارزش‌گذاری تحلیل شد.
یافته ها: دو عامل (محتوای دوره) و (وضعیت فضا تجهیزات وامکانات آموزشی) به‌عنوان عوامل تشکیل‌دهنده کیفیت مواد آموزشی برنامه درسی ریاضیات پایه ششم انتخاب و ملاک‌هایی برای هر یک از عوامل مشخص شد. در راستای تحلیل دادها بین میزان رضایت معلم از محتوای کتاب باسابقه کاری، سابقه تدریس و میزان تحصیلات ارتباط معنی‌داری وجود نداشت.
نتیجه گیری:  نتایج حاکی از آن است که مواد آموزشی برنامه درسی ریاضی با توجه به عوامل دوگانه در سطح مطلوب قرار دارد و برای رسیدن به وضعیتمطلوب‌تر بهتر است ملاک‌هاینسبتاً مناسب هر یک از عوامل بررسی دقیق‌تر شود و نسبت به رساندن آن‌ها به سطح مناسب اقدامات لازم صورت پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating Educational Materials of Mathematics Curriculum for Sixth Grade Students with Intellectual Disability in primary Schools

نویسندگان [English]

  • Gelayol Sharifi 1
  • Aliakbar Arjmandnia 2
  • Saed Hasan zadeh 2
1
2
چکیده [English]

Aim: The present study aims to evaluate educational materials of mathematic curriculum for sixth grade students with intellectual disability in primary schools.
Methods: This study was a descriptive study of survey type with research and development methodology. The statistical population consists of teachers, principals, experts and authors of sixth grade math book of intellectual disability students in primary schools. In this regard, the full version census method was applied. Sample of this study consists of 32 teachers of sixth grade student, 28 principals, 5 experts from the districts headquarter and authors of sixth grade math book in Tehran city. To gather data, were used interviews and questionnaires designed by researcher made. The data analyses by weighting and valuation.
Results: Two factors of Course content, conditions of the educational space equipment and facilities are selected as the constituent elements of quality educational materials for sixth-grade math curriculum and for each of the factors a set of criteria were considered. Furthermore, the data analysis conducted on the relationship between satisfaction level of the teacher of educational content of the math text books for grade 6 students and teaching experience and education level revealed no significant relation.
Conclusion:  the results indicate that educational materials of the math curriculum is at suitable level in terms of the studied two factors; however, to reach a better condition, it is required partly suitable criteriaeach one factors studied in a more accurate fashion and take the required actions towards enhancing them to an suitable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evaluation
  • Educational material
  • Curriculum
  • Mathematics
  • intellectual disability