رابطه ابعاد فرزندپروری ادراک‌شده با سبک‌های مقابله‌ای و مقایسه آن بین دختران نوجوان تیزهوش و عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه شهیدبهشتی، تهران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، مطالعه رابطه ابعاد سبک‌های فرزندپروری و سبک‌های مقابله­ای بود. ازآنجاکه هوش به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های شناختی می­تواند استفاده از سبک‌های مختلف را توجیه کند، به تفاوت این رابطه در نوجوانان دختر تیزهوش و عادی نیز پرداخته شد. روش: این پژوهش از نوع همبستگی و طرح پژوهشی از نوع پس­رویدادی بود. جامعه پژوهش شامل دختران (14– 19 سال) شهر تهران بود. با روش نمونه‌گیریخوشه‌ای تعداد 137 نفر از بین دانش آموزان دختر تیزهوش و عادی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسشنامه­های سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده و سبک‌های مقابله­ای پاسخ گفتند. برای تحلیل داده‌ها از ضریب همبستگی، رگرسیون گام‌به‌گام و آزمون Z استفاده شد. یافته­ها: نتایج نشان داد در کل نمونه، سبک مقابله‌ای اجتناب- گریز با بعد محبت از سبک‌های فرزندپروری رابطه منفی دارد. در دانش آموزان تیزهوش بعد کنترل از سبک‌های فرزندپروری ادراک ‌شده به‌صورت معکوس پیش‌بینیکننده‌ی سبک مقابله‌ای اجتناب – گریز است و در دانش آموزان عادی همین بعد توانست به‌طور معکوس استفاده از سبک مقابله­ای طلب حمایت اجتماعی را پیش‌بینی کند. به‌علاوه در دانش­آموزان تیزهوش، بعد محبت رابطه مستقیمی با سبک مقابله طلب حمایت اجتماعی داشت که آزمون Z نشان داد این رابطه در دو گروه عادی و تیزهوش تفاوت معناداری دارد. نتیجه­گیری: این نتایج حاکی از تأثیرسبک‌هایفرزندپروری در سبک‌های مقابله­ای فرزندان بودند. این تأثیر می‌تواند با توجه به ویژگی‌های فرزندان مثل توانایی شناختی متفاوت باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship betweenperceived parenting styles dimensions and coping stylesand their comparison betweengiftedandnormaladolescent girls

نویسندگان [English]

  • Shahla Pakdaman 1
  • Zahra Mohamadifar 2
چکیده [English]

Aim: The aim of the present research was to study the relationship between dimensions of parenting styles and coping style. Since that intelligence, as an important cognitive component, could clarify the use of different styles, this relationship was compared in two groups of gifted and normal students. Methods: It was a correlation and Ex post facto research. The community of the study was gifted and normal 14-19 ages females of Tehran. The sample (137 female high school students, 34 gifted and 103 normal) was selected via cluster sampling and completed coping styles and perceived parenting styles questionnaires. Data was analyzed by correlation coefficient, stepwise regression and z-test. Results: The results showed that there was a negative relationship between avoidance – flight coping style and warmth dimension of parenting styles in total sample. For gifted students, control dimension of parenting style predicted avoidance-flight coping style reversely and for normal students, control dimension predicted reversely the use of seeking social support coping style. Moreover, warmth dimension of parenting style had a positive relationship with seeking social support coping style in gifted students, and Z-test showed that this relationship significantly different between two groups. Conclusion: These results indicated the effect of parenting styles on children’s coping styles. This effect maybe different based on children’s characteristics like cognitive ability.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perceived parenting styles
  • Coping styles
  • gifted adolescents