اثربخشی برنامه آموزشی شناختی رفتاری بر رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش شناختی رفتاری مادران دانش­آموزان با آسیب شنوایی بر رضامندی زوجیت و سلامت روان آن­ها انجام گرفت. جامعه پژوهشی شامل کلیه مادران دانش­آموزان با آسیب شنوایی استان شهرستان علی­آباد بود، که 24 نفر از آنان به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شده و در یک طرح شبه­آزمایشی با پیش‌آزمون و پس­آزمون با گروه کنترل شرکت کردند. از بین نمونه فوق 12 نفر در گروه آزمایش و 12 نفر در گروه کنترل گمارش تصادفی شدند. سپس برنامه مداخله آموزش شناختی رفتاری به مدت 8 جلسه گروهی اجرا گردید. جهت ارزیابی متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی و مقیاس رضامندی زوجیت افروز در دو مرحله پیش و پس‌آزمون استفاده شد. داده­های حاصل از دو گروه کنترل و آزمایش با استفاده از تحلیل کواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته­های فوق حاکی از معناداری تمام خرده مقیاس­های هر دو مقیاس سلامت روان و رضامندی زناشویی در سطح بود. درمجموع می­توان این­گونه نتیجه­گیری کرد که آموزش شناختی ـ رفتاری می­تواند منجر به افزایش رضامندی زوجیت و سلامت روان مادران گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of cognitive behavioral training mothers of deaf students on their satisfaction and mental health parity

نویسندگان [English]

  • Jahangir karami 1
  • Tayebeh Taziki 2
چکیده [English]

The effectiveness of cognitive-behavioral training on partnership satisfaction and mental health of mothers of school kids with hearing impairment this study conducted to investigate the effectiveness of cognitive- behavioral training on partnership satisfaction and mental health on mothers of school kids with hearing impairment. The study population consisted of all mothers of school kids with hearing impairment in Ali Abad city and 24 mothers have been selected by available sampling. This study was an experimental project with pretest-posttest and control group. 12 mothers assigned randomly in experimental group and 12 in control group. The intervention -cognitive behavioral training- administered in 8 sessions. GHQ questionair and partnership satisfaction scale have been used to assess research variables in two steps of pre-test and post-test. The research data of control and experimental groups analyzed using covariance analysis.the research findings showed that all of all subscales of both GHQ and partnership satisfaction scale were meaningful. Therefor it can be concluded that cognitive-behavioral training can lead to increase partnership satisfaction and mental health in mothers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Behavioral Training
  • students with hearing damage
  • marriage satisfaction
  • mental health