تأثیر استفاده از فعالیتها و بازیهای بدون ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر توجه و سازگاری دانش آموزان آهسته گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره، دانشگاه علوم بهزیستی تهران

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی استفاده از فعالیت‌ها و بازی‌های غیر ساختار پیش از ورود به کلاس درس بر مشکلات توجه و سازگاری دانش‎‌آموزان آهسته‌گام انجام گرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی (با طرح پیش آزمون-پس‌آزمون و گروه کنترل) بود. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه دانش آموزان پیش‌دبستانی آهسته‌گام تشکیل می‌دادند. نمونه پژوهش شامل 30 کودک پیش‌دبستانی آهسته‌گام بودند که به‌صورت در دسترس از بین یکی از مدارس ویژه کودکان آهسته‌گام انتخاب و سپس به دو گروه 15 نفری (آزمایش و کنترل) تقسیم شدند. ابزار پژوهش آزمون عصب-روان‌شناختی کانرز و مقیاس رشد اجتماعی واینلد بود. فعالیت‌ها و بازی‌های غیر ساختار پیش از ورود به کلاس درس در 8 جلسه 45 دقیقه‌ای فقط برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیر نشان داد که فعالیت‌ها و بازی‌های غیر ساختار پیش از ورود به کلاس به‌طور معنی‌داری، موجب کاهش مشکلات توجه (001/0P=) و افزایش میزان سازگاری (005/0P=) دانش‌آموزان آهسته‌گام شده است. با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان این‌گونه قضاوت کرد که فعالیت‌ها و بازی‌های غیر ساختار پیش از ورود به کلاس، روشی مناسب جهت کاهش مشکلات توجه و افزایش میزان سازگاری دانش‌آموزان آهسته‌گام است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of non-structural activities and games before entering the classroom on attention and adjustment of slow-paced students

نویسندگان [English]

  • Nayereh Naghdi 1
  • Sogand Ghasemzadeh 2
  • Sotodeh Afroz 3
1
2
3
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the effectiveness of non-structural activities and games before entering the classroom on attention problems and adjustment of slow-paced students. A quasi-experimental design (with pretest-posttest and control group) was used. The study population consisted of all students in preschool mental disability. The sample consisted of 30 preschool children who were slow step that selected and then divided into two groups of 15 (test and control) groups. Research tools was Connors nerve-psychological test and Vainlad social development scale. Non-structural activities and games before entering the classroom perform in eight 45-minute sessions for the experimental group. The results of multivariate analysis of covariance showed that non-structural activities and games before entering the class significantly decreased the attention problems (0.001) and increased adjustment (0.005) in slow-paced students. The results of this research could be judged to be the Non-structural activities and games before entering the class is a good way to reduce attention problems and increase adjustment of slow-paced students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-structural activities
  • attention
  • Adjustment
  • slow-paced student