رابطه ساختار هدفی کلاس درس با خلاقیت و با واسطه گری سبکهای تفکر در دانش آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان اسلامشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اسلامشهر ، باشگاه پژوهشگران و نخبگان ، اسلامشهر

2 مدرس دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ساختار کلاس با خلاقیت (با واسطه گری سبکهای تفکر) در دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان اسلامشهر اجرا شده است.
روش تحقیق از نوع همبستگی چندمتغیره است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان اسلامشهر ( 12000 نفر) می باشد.  315 دانش آموز با استفاده از فرمول کوکران و       به روش تصادفی  طبقه ای انتخاب شدند. داده ها با استفاده از آزمون تصویری خلاقیت تورنس (1995)، سبک های تفکر استرنبرگ و اگنر (1998) و پرسشنامه ادراک از ساختار هدفی کلاس (PALS ،میگلی و همکاران، 2000 ) گردآوری شده است.
داده های این پژوهش با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر (با استفاده از نرم افزار آماری LISREL) تحلیل شده اند. با عنایت به بررسی اثرهای مستقیم و غیر مستقیم مورد بررسی، ساختار رویکرد – عملکرد در کلاس درس با واسطه گری متغیرهای سبک تفکر سلسله مراتبی، آزاد اندیش، جزئی نگر و بیرونی با خلاقیت رابطه دارد. متغیرهای یادشده 56 درصد از واریانس نمرات در متغیر خلاقیت را پیش بینی می کنند.
از میان سه ساختار تبحری، رویکرد – عمکلرد و اجتناب عملکرد، تنها رابطه ساختار رویکرد – عملکرد با خلاقیت معنادار است.  مقادیر برآورد در اثرگذاری مستقیم ساختار رویکرد عملکرد بر سبک تفکر قانونگذار، سلسله مراتبی، آزاداندیش، برونی و جزئی نگر  در سطح 0.01P≤  معنادار است.  ارتباط سبک های سلسله مراتبی، بیرونی، جزئی نگر و آزاد اندیش با خلاقیت معنادار شده است. مقدار برآورد در اثرگذاری مستقیم سبک تفکر سلسله مراتبی، آزاد اندیش، جزئی نگر و بیرونی  بر خلاقیت در سطح 0.05P≤  معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between creative and classroom goal structure through the mediation of Thinking Styles in secondary school students

نویسندگان [English]

  • Leyla Afzali 1
  • Somayeh Esmaili 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between creative and classroom goal structure (through the mediation of Thinking Styles) in secondary school students. This research method is multivariate correlation. The study population consisted of all secondary school students in Islamshahr (12,000 persons). Using Cochran formula and stratified random sampling, 315 students were selected. Data has been collected by visual creativity Torrance (1995), Thinking Styles of Sternberg and Agnr (1998) and goal perception of class questionnaire (PALS, Midgley et al., 2000). The data have been analyzed using Pearson correlation coefficient and path analysis (using statistical software LISREL). Evaluation of the direct and indirect effects showed that: There is a significant correlation between the approach - performance in the classroom through the mediation of hierarchical thinking styles, liberal, holistic and external with creativity .mentioned variables predict 56 percent of the variance of scores in creativity. Among three structure of mastery, approach - avoidance function and performance, only structure approach - creative performance is significant. The estimated value of the direct effect on the performance approach of the legislator thinking style, hierarchical, liberal, outward and narrow is significant (p< 0.01) Its hierarchical style, outer, narrow is significant creative and free thinking. The estimated amount of the direct effect of hierarchical thinking, open-minded, narrow and outside of creativity in 0.05P≤ level is significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception of classroom goal structure
  • thinking styles
  • creativity