پیش بینی رضایت از زندگی بر اساس سبکهای مقابلهای و سخت رویی در مادران کودکان آهسته گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

 زمانی که یک کودک آهسته گام متولد می­شود، کل چرخه خانواده تغییر می­کند و نیاز به تنظیم مجدد و در نظر گرفتن انتظارها و واقعیت­های جدید دارد. از این رو سبک­های کنار آمدن و مقابله این مادران با کودک به عنوان یک موقعیت استرس زا و زمینه­های شخصیتی آن­ها مورد توجه قرار می­گیرد. هدف: هدف پژوهش پیش­بینی رضایت از زندگی بر اساس سبک­های مقابله­ای و سخت رویی در مادران دارای کودکان آهسنه گام بود. روش: روش پژوهش توصیفی  از نوع همبستگی و جامعه آماری در این پژوهش تمام مادران دارای کودکان آهسته گام   ساکن در شهر تهران بود که به روش نمونه­گیری چندمرحله­ای 260 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سبک­های مقابله­ای  بلینگز و موس (1981)، مقیاس سخت­رویی کوباسا (1979) و مقیاس رضایت از زندگی دینر و همکاران (1985) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش تحلیل رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. یافته­ها: نتایج نشان داد هر سه بعد سبک­های مقابله­ای (شناختی، رفتاری و اجتنابی) و دو بعد سخت­رویی (چالش و تعهد) پیش­بین معنادار رضایت از زندگی بودند. نتیجه­گیری: سبک­های مقابله با استرس و مؤلفه­های شناختی، رفتاری و اجتنابی و صفت شخصیتی سخت­رویی و مؤلفه­های چالش و تعهد عوامل مؤثری در رضایت از زندگی هستند. بنابراین به این مفاهیم در رضایت از زندگی افراد به ویژه این مادران توجه ویژه باید مبذول شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The prediction of life satisfaction based on coping style and hardiness in the mothers of mentally retarded children

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Nasim Sobhan 1
  • Nasrin Bgheri 2
چکیده [English]

When a disabled child is born, the family cycles changes and the need to adjust and consider the new expectations and realities. So, the styles of confronting and coping of mothers with children as a stressful situation and their personal backgrounds will be considered. The aim of the study was, prediction of life satisfaction based on coping style and hardiness in the mothers of mentally retarded children. Method: This study utilized a descriptive correlational design and population in this study consists of all mothers with children with mental retardation living in Tehran that 260 people were selected through multiple stage sampling. The tools were Coping Questionnaire (by Mouse and Blyngz, 1981) hardiness scale (by Kvbasa, 1979) and the Satisfaction with Life Scale (by Diener et al, 1985). Multiple regression analysis were used to analyze the. The results showed that all three dimension of coping styles (cognitive, behavioral, and avoidance) and two dimension of hardiness (challenge and commitment) were significant predictor for Satisfaction with Life. Coping styles with stress and components of cognitive, behavioral, and avoidance and hardiness personality traits and components of challenge and commitment are key factors in life satisfaction. So to these concepts in the life satisfaction of individuals especially this mothers should be given special attention.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coping styles
  • hardiness
  • life satisfaction
  • mothers of children with intellectual disability