اثربخشی شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد نوشتن دیکته دانش آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران

2 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه آموزشی روانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهراء، تهران

3 تهران ، کارشناسی ارشد، مشاوره خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری گروهی بر عملکرد دیکته دانش­آموزان پایه سوم ابتدایی دارای اختلال یادگیری دیکته  شهر تهران در سال تحصیلی 95-94 انجام گرفت. روش پژوهش،  طرح آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه این پژوهش شامل 40 نفر از دانش­آموزان با اختلال یادگیری دیکته بود که به دو گروه آزمایشی و کنترل هر کدام 20 نفر انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت 9جلسه 120 دقیقه­ای مشاوره گروهی داشتند و گروه کنترل هیچ‌گونه مشاوره­ای دریافت نکردند. ابزار مورد استفاده آزمون محقق ساخته دیکته برای دیکته کودکان استفاده شد. داده­ها از طریق تحلیل کوواریانس،میانگین، انحراف معیار و آزمون لوین تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: نتایج نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی­داری را در عملکرد نوشتن دیکته کسب کرد از طرفی، بین دو گروه تفاوت معناداری در سطح 05/0P< وجود دارد و به طور کلی سبب بهبود عملکرد دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری دیکته می­شود. نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که با استفاده از درمان شناختی-رفتاری گروهی می­توان به عملکرد نوشتن دیکته را ارتقا داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Group Cognitive - Behavioral Therapy on Performance of Third-Grade Students with Dictation Learning Disability

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Akhavan tafti 1
  • Nilofar Esmaili 2
  • Haniyeh Mehdi zade hanjani 3
1
2
3
چکیده [English]

This study aimed to investigate the effectiveness of group cognitive - behavioral therapy on performance of third-grade students with dictation learning disability of Tehran in the 2015-2016 academic years. The study was pre-test and post-test with control group. The sample consisted of 40 students with dictation learning disability that the two experimental and control groups of 20 people each were selected. The experimental group had 9 meeting of the 120- minute group counseling and control group did not receive any advice. The instrument used was researcher made test of dictation for children. Data were analyzed by analysis of covariance,Mean, standard deviation, Levin test. Finings results showed that experimental group in comparison to the control group gained significant reduction in write performance dictates. On the other hand, there was significant difference between the two groups at P<0.05 and generally improve the performance of students with dictation learning disability. Conclusion: The results showed that cognitive-behavioral therapy could be used to improve writing performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cognitive-behavioral therapy
  • Student
  • dictation