پیش بینی اختلالات رفتاری هیجانی کودکان مبتلابه صرع بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و خوش بینی والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

2 استادیار گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر پیش‌بینی اختلالات رفتاری هیجانی کودکان مبتلابه صرع بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و خوش‌بینی والدین آن‌ها بوده است. روش تحقیق پژوهش حاضر همبستگی است. در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه والدین و کودکان مصروع مراجعه‌کننده به بیمارستان مفید در سال 1394 می‌باشند. برای انتخاب نمونه موردنظر از بین کودکان مصروع و والدین انها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده‌شده و حجم نمونه 240 بوده است. ابزار تحقیق مقیاس خوش‏بینی سرشتی مقیاس مشکلات رفتاری هیجانی اخنباخ، مقیاس خودگزارشی فرآیند ارتباطی خانواده (SFPS) بوده است. به‌منظور تحلیل فرضیه‌ها برای تجزیه‌وتحلیل داده‏ها، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که در سطح معناداری (01/0) بین متغیرهای فرایند ارتباطی والدین با خرده مقیاس مشکلات سلوک، بی‌توجهی، بیش فعالی، اضطراب- خجالتی و افسردگی و کارکردهای انطباقی اجتماعی کودکان همبستگی منفی و معنادار وجود دارد و در سطح معناداری (05/0) بین فرایند ارتباطی والدین با شکایات جسمانی رابطه معنادار وجود ندارد. همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که 9/45 درصد از واریانس متغیر رگرسیون مشکلات رفتاری هیجانی توسط فرایندهای خانواده و خوش‌بینی والدین و همچنین 2/25 درصد از واریانس متغیر اختلال رفتاری هیجانی توسط خرده مقیاس‌های فرایند خانواده تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Anticipating emotional and behavioral disorders in children with epilepsy based on family communication processes and parental optimism

نویسندگان [English]

  • Narges Sadeghi 1
  • Haydeh Saberi 2
1
2
چکیده [English]

The aim of this study is to predict the emotional behavioral disorders in children with epilepsy on family communication processes and optimism of their parents was to study the correlation and regression design was used to study the relationship between variables. The population consisted of parents and children with epilepsy hospital in 2015 are useful. To select a sample of children with epilepsy and their parents from random sampling method was used and the sample size was 250. Research tools optimistic nature scale, YOUTH behavioral and emotional problems scale, self-report scale of family communication process (SFPS). In order to analyze the hypothesis multiple regression were used. The results showed that the level of significance (0/01) between parent communication process in scale with conduct problems, inattention, hyperactivity, anxiety and depression and function of social adaptation of children's shy and there is a significant negative correlation and significance level (0/05) communication between the parents and there was no physical complaints. Regression analysis also shows that 45/9 percent of the variance in behavioral problems, emotional regression by family processes and optimism parents and 20/3 percent of the variance in emotional and behavioral disorders can be explained by the scales of the family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional and behavioral disorders
  • Epilepsy
  • optimism
  • family communication processes