ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ زﻣﺎن واﮐﻨﺶ و ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﭘﺮﺧﻄﺮ در ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﺎدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه آزاداﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮموﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

2 اﺳﺘﺎد ﻣﺸﺎوره، ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺎوره داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا، ﺗﻬﺮان

3 داﻧﺸﺠﻮی ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ

4 ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺺ روانﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت روانﭘﺰﺷﮑﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن روزﺑﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان

چکیده

یکی از نقایص شناختی مهمی که اختلال کم توجهی بیش‌فعالی می‌تواند با آن در ارتباط باشد، نارسایی در فرآیند تصمیم‌گیری یا تصمیم گیری پرخطر است. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه‌ی عملکرد گروه‌های با انواع اختلال کم توجهی بیش فعالی با کودکان عادی در فرایند اتخاذ تصمیمات مخاطره‌آمیز بود. از لحاظ روش‌شناسی این پژوهش در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی قرار می‌گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل افراد 10 تا 15 ساله با اختلال کم توجهی بیش فعالیِ مراجعه‌کننده به کلینیک سلامت روان و بیمارستان روزبه تهران می‌شد. درنهایت 45 نفر (برای هرکدام از انواع اختلال کم توجهی بیش فعالی، 15 نفر) از بین اعضای جامعه به‌صورت هدفمند و 20 کودک عادی به صورت دردسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان توسط روان‌پزشک و بر اساس ملاک‌های تشخیصی ویرایش پنجم راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی و فرم والدین مقیاس درجه‌بندی کانرز از لحاظ نوع اختلال طبقه بندی شده بودند. به‌منظور سنجش عملکرد در تصمیم گیری پرمخاطره از تکلیف قماربازی آیوا استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه و با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری SPSS.23 مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌های پژوهش نشان داد که کودکان با هر یک از سه نوع اختلال کم توجهی بیش فعالی، نسبت به کودکان عادی گرایش بیشتری به اتخاذ تصمیمات پرخطر دارند و در این میان، بیش‌فعالی و تکانش گری(037/0p=) پیش‌بینی کننده‌ی قوی‌تری برای تصمیم گیری مخاطره‌آمیز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of Reaction Time and Risky Decision Making in Children with ADHD and Normal Children

نویسندگان [English]

  • Neda Babak 1
  • Simin Hosseinian 2
  • Mohammad taghi Kheyrkhah 3
  • Mohammadreza Mohammadi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

One of the important cognitive impairments that Attention Deficit Hyperactivity Disorder can be associated with, is the defect in the process of decision-making or risky decision- making. The aim of this study was to compare the performance of groups with different types of ADHD with normal children at the risky decision making process. The methodology of this research was descriptive and placed among the correlational researches. The study population included 10 to 15 years old children with ADHD disorder referred to Salamat-e Ravan Clinic (Dr Mohammadi) & Rouzbeh Hospital of Tehran. Finally 45 patients were chosen purposefully among the community members (15 patient for each types of ADHD) And 20 normal children were chosen conveniently to participate in the study. Participants were diagnosed by a psychiatrist and based on DSM-5 diagnostic criteria and by Conner's Parent Rating Scale. To assess the performance of risky decision-making, Iowa gambling task (IGT) was used. Data were analyzed using one way ANOVA and by SPSS Statistics software package version 23. The results demonstrated that children with each of three types of ADHD compared to normal children are more likely to make risky decisions and also, hyperactivity and impulsivity (p<.05) are stronger predictors for risky decision-making than others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risky Decision-Making
  • Reaction Time
  • Attention Deficit Hyperactivity Disorder