راﺑﻄﻪ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی و ﺳﺒﮏﻫﺎی دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰش ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶآﻣﻮزان دﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻧﯽ دﺧﺘﺮ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ ، ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ روانﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰی

2 ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ

چکیده

  پژوهش حاضر باهدف تعیین رابطه خودکارآمدی و سبک‌های دلبستگی با انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دختر منطقه 3 تهران انجام گرفت. در این پژوهش توصیفی، از روش همبستگی با نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای استفاده شد. جامعه مورد پژوهش، دانش آموزان دبیرستانی دختر تهران در سال تحصیلی 95-1394 بودند. نمونه آماری، 60 دانش‌آموز دبیرستانی دختر منطقه 3 تهران بودند. پس از انتخاب آزمودنی‌ها و کسب رضایت از آن‌ها، پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگ‌سال کولینز – رید، پرسشنامه خودکارآمدی شرر و پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی عبدخدایی – فرم دبیرستانی جهت گردآوری داده‌ها توسط آزمودنی‌ها تکمیل و پاسخ داده شد. در پژوهش حاضر ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای سبک دلبستگی ایمن 81/0، سبک دلبستگی اجتنابی 78/0 و سبک دلبستگی اضطرابی 85/0 به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه‌شده برای پرسشنامه خودکارآمدی شرر در تحقیق حاضر 92/0 به دست آمد. بررسی اعتبار پرسشنامه انگیزش پیشرفت با استفاده از روش آلفای کرونباخ ضریبی معادل با 90/0 را نشان داد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از نسخه 16 نرم‌افزار SPSS، مورد تجزیه‌وتحلیل آماری قرار گرفت. یافته بیان می‌کنند، امکان پیش‌بینی انگیزش پیشرفت تحصیلی بر اساس خودکارآمدی (t=9/40, β=0/78) و سبک دلبستگی ایمن (t=2/53, β=0/39) در سطح α≤0.05 وجود دارد. درعین‌حال، ازآنجاکه ضریب شیب‌خط محاسبه‌شده در خرده مقیاس‌های سبک دلبستگی اضطرابی (t=0/02, β= -0/01) و اجتنابی (t=0/14, β= -0/01) در سطح معناداری α≤0/05 ازنظر آماری معنادار نیست، امکان پیش‌بینی نمرات آزمودنی‌ها در انگیزه پیشرفت تحصیلی بر اساس نمراتشان در این خرده مقیاس‌ها نیست؛ بنابراین، با تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌توان به این نتیجه رسید که رابطه معنادار و مثبت بین خودکارآمدی و سبک دلبستگی ایمن با انگیزش پیشرفت تحصیلی آزمودنی‌ها وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The relationship between self-efficacy and attachment styles with academic achievement in high school female students

نویسندگان [English]

  • Mansoreh Kohi moftakheri esfahani 1
  • Gholamreza Mahmodi 2
  • Fatemeh Golshani 2
چکیده [English]

This study aimed to determine the relationship between self-efficacy and attachment styles with achievement motivation high school girls in region 3 of Tehran. In this descriptive study, the correlation with multistage cluster sampling was used. The research community, the high school girls in Tehran were academic year 95-1394. The sample were 60 high school girls Region 3 Tehran. After selecting subjects and consent, Adult attachment style questionnaire Collins – Read and general self-efficacy questionnaire of Sherer and achievement motivation questionnaire Abdkhodai - school forms for data collection completed by the participants were answered. In this study, Cronbach's alpha coefficient calculated for secure attachment 0/81, avoidant attachment style 0/78 and anxious attachment style 0/85 vary from respectively. Self-Efficacy Questionnaire Sherer Cronbach's alpha coefficient was calculated for the study was 92/0. Validity achievement motivation using Cronbach's alpha coefficient showed equivalent to 90/0. Data obtained using the version 16 software SPSS, the statistical analysis was performed. The findings suggest that, forecasts based on achievement motivation, self- efficacy (t = 9/40, β = 0/78) and secure attachment style (t = 2/53, β = 0/39) on the surface there α≤0.05. Because of the slope coefficient is calculated in terms of attachment anxiety (t = 0/02, β = -0/01) and avoidance (t= 0/14, β = -0/01) at a significance level α≤ 0.05 is not statistically significant, to predict scores on achievement motivation is not based on their scores on the subscales. Thus, by analyzing the data, it can be concluded that the positive and significant relationship between self- efficacy and secure attachment with achievement motivation subjects.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • self-efficacy
  • Attachment Styles
  • Achievement motivation
  • High school girls