بررسی خودکارآمدی در خواهران و برادرانِ کودکان آهسته گامِ با و بدون نشانگان بالینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

3 استاد ممتاز گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی خودکارآمدی خواهران و برادرانِ کودکان آهسته‌گام بر اساس مشاهده‌پذیری معلولیت صورت گرفته است. در مطالعه حاضر، 30 دانش آموز نوجوان دارای خواهر یا برادر آهسته‌گام که از میان آنها 15 نفر دارای خواهر یا برادر آهسته‌گامِ با نشانه‌های بالینی مشاهده‌پذیر و 15 نفر دارای خواهر یا برادر آهسته‌گامِ بدون نشانه‌های بالینی مشاهده‌پذیر بودند با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و خودکارآمدی آنها با استفاده از پرسشنامۀ خودکارآمدی کودک و نوجوان (موریس، 2001)، مورد بررسی قرار گرفت. جهت تحلیل داده‌ها از روش‌های تحلیل واریانس چند‌متغیره و ضریب همبستگی دو رشته‌ای نقطه‌ای استفاده گردید. نتایج نشان دادند که خودکارآمدی کلی (01/0>p)، تحصیلی (01/0>p) و هیجانی (05/0>p) خواهران و برادران کودک آهسته‌گام با نشانه‌های بالینیِ مشاهده‌پذیر، پایین تر از خواهران و برادرانِ کودک آهسته‌گامِ بدون نشانه‌های بالینی مشاهده‌پذیر است. همچنین بین نشانه‌های بالینی مشاهده‌پذیر در آهسته‌گامی کودک با خودکارآمدی کلی (01/0>p)، تحصیلی (01/0>p) و هیجانی (01/0>p) خواهران و برادران وی، رابطۀ معنی‌داری یافت شد.پژوهش حاضر، نشان‌دهنده نقش مؤثر نشانه‌های بالینی مشاهده‌پذیر همراه با آهسته‌گامی کودک در خودکارآمدی خواهران و برادرانِ نوجوان وی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Self-Efficacy in Siblings of Slow Paced Children with or without Clinical Symptoms

نویسندگان [English]

  • Alireza Karimi 1
  • Saed Hasan zadeh 2
  • G.Ali Afroz 3
  • Sogand Ghasemzadeh 4
چکیده [English]

This study investigated self-efficacy in siblings of slow paced children, based on the visibility of the disability. 30 adolescent students with slow paced siblings participated in this study that 15 of them had slow-paced siblings with visible clinical symptoms and others had slow paced siblings without these symptoms. They were chosen by simple random sampling and their self-efficacy was examined via child and adolescent self-efficacy questionnaire (Muris, 2001). To analyze the data, the multivariate variance analysis methods (MANOVA) and the point-biserial correlation coefficient were used. Findings indicated that total self-efficacy (p<0.01), educational self-efficacy (p<0.01), and emotional self- efficacy (p<0.05) among the siblings of the slow paced children with clinical visible symptoms are less than siblings of a slow paced child without symptoms. In addition, a meaningful relationship has been found in the visible clinical symptoms among the siblings of a slow paced child with total self-efficacy (p<0.01), educational (p<0.01), and emotional (p<0/01). The current study indicates the effective role of clinical visible symptoms along with the slow pacing feature in child, regarding to self-efficacy of his/her adolescent siblings

کلیدواژه‌ها [English]

  • slow paced children
  • siblings
  • Self- Efficac