اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽرﻓﺘﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ ﺑﺮ ﺗﺎب آوری و رﺿﺎﯾﺖ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎدران دارای ﮐﻮدک آﻫﺴﺘﻪﮔﺎم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد مشاوره خانواده دانشگاه تهران

3 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﺗﻮانﺑﺨﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺤﻘﻖ اردﺑﯿﻠﯽ

4 ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﻣﺸﺎوره ﻣﺪرﺳﻪ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان شناختی­رفتاری مبتنی بر معنویت بر تاب‌آوری و رضایت از زندگی مادران دارای کودک آهسته­گام انجام شد و از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش­آزمون-  پس­آزمون با گروه کنترل  بود. جامعه­آماری این پژوهش مادران دارای کودک آهسته­گام در شهر ملار استان تهران در طول زمستان سال1394 بودند. با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس 30 مادر دارای کودک آهسته­گام انتخاب شدند. از مقیاس تاب‌آوری و رضایت زندگی به‌عنوان پیش­آزمون-پس­آزمون در این پژوهش استفاده شد و داده­ها با استفاده از روش آماری تحلیل کو­واریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از آن بود که درمان شناختی­رفتاری مبتنی بر معنویت بر تاب­آوری و رضایت از زندگی مادران دارای کودک آهسته‌گام مؤثر بوده و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشته است (001/0P< ).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Spirituality-Based Cognitive- Behavioral Therapy on Resiliency and Life Satisfaction in Mothers with Slow-Paced Children

نویسندگان [English]

  • yaser madani 1
  • Seyede nahid Hoseini nezhad 2
  • Davod Fathi 3
  • Seyed mohammad mosa Mosavi 4
1
2
3
4
چکیده [English]

The goal of the current research was to study the effectiveness of spirituality-based cognitive- behavioral therapy on resiliency and life satisfaction in mothers with slow-paced children. This was an applied, quasi-experimental study, utilizing pre and post-tests, with control group. The sample population included mothers who had a slow-paced child in the city of Mala’ar, Tehran, during winter of 1394. Using convenient sampling, 30 qualified mothers were selected. Resiliency Scale and Life Satisfaction Questionnaire were used for pre-test and post-test. Data was analyzed using covariance statistical method. Findings indicated that cognitive-behavioral therapy that is based on spirituality dimensions did in fact show significant difference in the results among the two groups (P<0.001). Considering these results, cognitive-behavioral therapy with emphasis on spiritual domains, and including cognitive restructuring, doing behavioral homework, and strengthening spiritual dimension seems to increase resiliency and life satisfaction in mothers with a slow- paced child