مقایسه حمایت اجتماعی ادراک شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه حمایت اجتماعی ادراک‌شده، اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش را مادران کودکان کاشت حلزونی، دارای سمعک و شنوایی عادی تشکیل دادند. در این پژوهش 60 مادر 28 تا 38 ساله شرکت کرده بودند به‌نحوی‌که آن‌ها به سه گروه 20 نفری تقسیم شدند. گروه اول و دوم به ترتیب از مادران کودکان کاشت حلزون شده و دارای سمعک بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب‌شده بودند؛ درحالی‌که گروه سوم، مادران کودکان با شنوایی طبیعی بودند و به روش تصادفی ساده انتخاب‌شده بودند. ابزارهای این پژوهش مقیاس حمایت اجتماعی ادراک‌شده و مقیاس تعیین افسردگی، اضطراب، استرس بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که حمایت اجتماعی ادراک‌شده در مادران کودکان دارای سمعک به‌طور معناداری بیشتر از مادران کودکان کاشت حلزونی بود (05/0P<). اضطراب و استرس مادران کودکان دارای سمعک به‌طور معناداری کمتر از مادران کودکان کاشت حلزونی بود و شرایط مادران کودکان با شنوایی طبیعی نیز نسبت به این دو گروه بهتر بود (05/0P<).نتیجه‌گیری: حمایت اجتماعی ادراک‌شده مادران کودکان با شنوایی عادی بیشتر از مادران کودکان کاشت حلزونی و دارای سمعک و همچنین اضطراب و استرس آن‌ها کمتر بود؛ بنابراین در این حوزه به برنامه توان‌بخشی ویژه‌ای نیاز است تا حمایت اجتماعی ادراک‌شده افزایش و اضطراب و استرس مادران کودکان کاشت حلزونی و دارای سمعک کاهش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Perceived Social Support, Anxiety and Stress in Mothers of Children with Cochlear Implants, Hearing Aids and Normal Hearing

نویسندگان [English]

  • Farideh Mahmudi
  • mohammad ashori
  • Mojtaba Ansari shahidi
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to comparing perceived social support, anxiety and stress in mothers of children with cochlear implants, hearing aids and normal hearing.Methods: The present research was a causal-comparative research. The study population included of mothers of children with cochlear implants, hearing aids and normal hearing. 60 mothers aged 28-38 years participated in this study. They were divided into three groups and each group contains 20 mothers. First and second group were selected, ordinarily, from mothers of children with cochlear implants and hearing aids by convenient sampling method; while that third group were selected from mothers of children with normal hearing by randomly method. The instruments of this research were perceived social support scale and depression anxiety stress scales (DASS-21). Data were analyzed by MANOVA.Results: findings showed that perceived social support in mothers of children with hearing aids was significantly more than the mothers of children with cochlear implants(P>0.05). Anxiety and stress in these mothers were significantly less than the mothers of children with cochlear implants and Condition of mothers of normal hearing children was better than the others groups (P>0.05).Conclusion: Perceived social support in mothers of children with normal hearing was more than the mothers of children with cochlear implants and hearing aids. Also, their anxiety and stress was less than the others. Therefore, requires specific rehabilitation program in order to increase perceived social support and decrease anxiety and stress in mothers of children with hearing impairment and hearing aids.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress
  • Anxiety
  • Hearing aids
  • Cochlear implant