اثربخشی برنامه ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روانشناختی والدین دارای کودک کم توان ذهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه­ی توانمندسازی روانی- اجتماعی بر کاهش استرس والدینی و ارتقای بهزیستی روان‌شناختی والدین دارای کودک کم­توان­ ذهنی انجام شد. روش: طرح این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی به شیوه پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 648 نفر از والدین دارای کودک کم­توان ذهنی بود که 40 نفر از آن‌ها به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و 20 والدی که در هر دو مقیاس استرس والدینی و بهزیستی روان‌شناختی، نمره­­ی کمتر از میانگین گرفته بودند غربال‌شده و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل گمارده شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه­ای در جلسات برنامه توانمندسازی روانی- اجتماعی حضور یافتند ولی گروه کنترل هیچ­گونه مداخله­ای را دریافت نکردند. برای جمع‌آوری داده­ها از پرسشنامه‌ی منابع و استرس فردربک و پرسشنامه­ی بهزیستی روان‌شناختی ریف استفاده شد. یافته‌ها: تحلیل داده­ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد برنامه توانمندسازی روانی اجتماعی اثر معناداری بر کاهش مؤلفه­های استرس والدینی (001/0p=) و ارتقای بهزیستی روان‌شناختی (001/0p=) والدین کودکان کم­توان ذهنی دارد. نتیجه‌گیری: به‌طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد که برنامه توانمندسازی روانی– اجتماعی می­تواند به‌عنوان مداخله­ای مناسب در کاهش مشکلات روان‌شناختی خانواده­های دارای کودک کم­توان ذهنی بکار رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Psycho-social Empowerment Program in reducing Parental Stress and Enhancing Psychological Well-Being of Parents with Mentally Retarded Children

نویسندگان [English]

  • Ghader naeimi
  • kianoosh zahrakar
  • farshad mohsen zadeh
  • Fahimeh pirsaghi
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to assess the effectiveness of psycho-social empowerment program on reducing parental stress and enhancing psychological well-being of parents with mentally retarded children. Methods: A semi-experimental method with pre-test, post-test and control group design were employed. The population consisted of 648 parents with mentally retarded children that 40 of them were selected via Convenience sampling. 20 parents who had scored lower on the both parental stress and psychological well-being scales were screened and randomly assigned to the experimental and control groups. The experimental group received eight sessions (each 90-minute) of psycho-social empowerment. Data were collected through Frederick's Resource and Stress questionnaire and Riff's Psychological Well-being Inventory. Results: Data analysis using multivariate covariance (MANCOVA) indicated that psycho- social empowerment significantly reduced the parental stress(p= 0/001) and enhanced the psychological well-being(p= 0/001) of parents with mentally retarded children. Conclusion: Finally, the findings imply that the psycho-social empowerment program is an appropriate method for intervening in these parents psychological problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Psycho-Social Empowerment
  • Parental Stress
  • Psychological Well-Being
  • Parents of Mentally retarded Children