ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبتنگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر بر رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی شهر کرمان بود. روش: این مطالعه از نوع نیمه‌آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل طراحی شد. جامعه آماری را تمامی معلمان استثنایی تشکیل می‌دادند که در سال تحصیلی 1393 در مدارس استثنایی شهر کرمان مشغول به تدریس بودند. روش: نمونۀ پژوهش مشتمل بر 60 نفر از معلمان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از میان جامعۀ موردنظر انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها پرسشنامه سنجش رضایت شغلی مینایی و ویسمه (JSS) استفاده شد. برنامه محقق ساخته مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر طی ده جلسه آموزشی روی گروه آزمایش اجرا گردید. یافتهها: داده‌ها به روش تحلیل کــوواریانس تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مداخلات روان‌شناختی مبتنی بر روانشناسی مثبت‌نگر در افزایش رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مؤثر بود (001/0>p). نتیجهگیری: به‌طورکلی روش مداخله روانشناسی مثبت‌نگر می‌تواند احساسات، رفتارها و شناخت‌های مثبت را در افراد افزایش دهد. لذا به‌کارگیری این آموزش می‌تواند در راستای بهبود رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Assessment of the Impact of an Educational Program Based on Positive Psychology on Increasing Job Satisfaction of Teachers Working in Exceptional School

نویسندگان [English]

  • Elnaz Ebrahimi
  • Ali akbar arjmandnia
  • Gholam ali Afroz
چکیده [English]

miA: The purpose of this study was to investigate the effect of positivist psychological education program on the job satisfaction of exceptional school teachers in Kerman. Method: This study was a semi-experimental design with pre-test, post-test and control group design. The statistical population consisted of all the exceptional teachers who taught in the exceptional schools of Kerman during the 2014 school year. The research sample consisted of 60 teachers who were selected by stratified random sampling from the target population. The data were collected using a questionnaire for measuring the job satisfaction of enamel and visma (JSS). A researcher-made program based on positive psychology was conducted on the experimental group during the ten sessions:stluseR . Data were analyzed by covariance analysis. The results of this study indicated that psychological interventions based on positive psychology were effective in increasing job satisfaction of exceptional school teachers (p <0.001). :noCsltsioC In general, the method of positive psychologic intervention can increase feelings, behaviors and positive cognition in individuals. Therefore, the use of this training can be useful in improving the job satisfaction of exceptional school teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive psychology
  • Job Satisfaction
  • Teachers of Exceptional School