رابطه خودکارآمدی والدینی و خودبخشایشگری با تعامل مادر- کودک در مادران دارای فرزند کم‌توان ذهنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه خودکارآمدی والدینی و خودبخشایشگری با تعامل مادر- کودک در مادران دارای فرزند کم­توان ذهنی انجام شد.روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران دارای کودک کم­توان ذهنی مراجعه‌کننده به مؤسسات نگهداری این کودکان در شهر تبریز تشکیل می‏دادند که از این تعداد 110 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مقیاس ارزیابی مادر- کودک (رابرت، 1961)، مقیاس خودکارآمدی والدینی (دومکا و همکاران، 1996) و پرسشنامه خودبخشایشگری (ول و همکاران، 2008) استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گرفت.یافته­ها: نتایج نشان دادند بین پذیرندگی فرزند و خودکارآمدی والدینی و احساسات و کنش­ها و باورهای خودبخشایشگری رابطه مثبت (مستقیم) و معناداری وجود دارد. همچنین بین بیش­حمایتگری، سهل­گیری افراطی و طرد فرزند با خودکارآمدی والدینی و خودبخشایشگری رابطه منفی (معکوس) و معناداری وجود دارد. از طرفی نتایج تحلیل رگرسیون گام‌به‌گام نشان داد که خودکارآمدی والدینی و مؤلفه احساسات و کنش­های خودبخشایشگری می­توانند تغییرات تعامل مادر- کودک را در مادران دارای فرزند کم­توان ذهنی پیش‌بینی کنند.نتیجه­گیری: با توجه به اینکه تقویت خودکارآمدی والدینی و خودبخشایشگری منجر به افزایش تعامل مادر و کودک در فرزندان کم­توان ذهنی می­شود، برنامه­ریزی جهت افزایش خودکارآمدی و خودبخشایشگری به مادران کودکان کم­توان ذهنی می­تواند منجر به افزایش تعاملات بین مادر و کودک گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Communication Parental Self-Efficacy and Self Forgiveness with Mother-Child Interaction in Mothers of Children with Mental Retardation

نویسنده [English]

  • Jafar bahadori khosro shahi
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the relationship between parenting and parenting self-efficacy and parent-child interaction in mothers with mentally retarded children.Methods: The present research is descriptive correlational. The target population consisted to all All mothers of children with intellectual disabilities attending institutions of these children were in Tabriz, which of these, 110 were selected by cluster sampling. To collect data was used from Mother-Child Relationship Evaluation Scale (Rabert, 1990), Parenting Self-efficacy Questionnaire (Domka & Et al, 1996) and Tate Self Forgiveness Scale (Vel & Et al, 2008). Data analysis was performed using Pearson correlation and regression analysis.Results: Finding revealed receptivity there is relationship of positive (direct) between acceptance children, parental self-efficacy, feelings and actions and self forgiveness in mothers. Also, there is significant negative (inverse) between overprotection, overindulgence, rejection with parental self-efficacy and self forgiveness. Result of regression analysis showed that Parents self-efficacy and Components emotions and actions self forgiveness can predict change the mother-child interaction in mothers of children with mental retardation.Conclusion:Given that strengthening self - efficacy parental and self forgiveness interaction resulted in an increase in the mother and child in small children mental strength is planning to increase the self - efficacy to mother's children at the mental strength can lead to an increase in the interactions between the mother and child.

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental self-efficacy
  • self forgiveness
  • mother-child interaction
  • children with mental retardation