اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیشفعال بر اختلالات رفتاری فرزندان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی مشاوره گروهی شناختی رفتاری والدین کودکان بیش‌فعال بر اختلالات رفتاری کودکان انجام شد. روش: این پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش را والدین کودکان بیش‌فعال تشکیل دادند. 60 نفر از این والدین به روش هدفمند انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. در گروه آزمایش 9 جلسه مشاوره گروهی شناختی رفتاری اجرا شد، اما گروه گواه هیچ مداخله‌ای دریافت ننمود. قبل و بعد از اتمام جلسات، اختلالات رفتاری فرزندان هر دو گروه با پرسشنامه والدین کانرز ارزیابی شدند. داده‌های حاصل با روش تجزیه‌وتحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین گروه آزمایش و گواه پس از انجام مداخله آزمایشی در متغیر بیش‌فعالی و مؤلفه‌های آن تفاوت معناداری وجود دارد (p<0/001). نتیجه‌گیری: مشاوره گروهی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری با والدین کودکان بیش‌فعال باعث تسهیل رویارویی آنان در مشکلات و موقعیت‌های مختلف زندگی و به‌ویژه در ارتباط با کودکان بیش‌فعال خود می‌شود و به‌تبع آن، سطح سلامت روانی افراد خانواده افزایش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Cognitive Behavioral Group Counseling of Parents on the Behavioral Disorders of their ADHD Children

نویسندگان [English]

  • farideh Hamidi
  • Farangis mohamadi khorsandi
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral group counseling of parents on hyperactive children. This was a quasi-experimental pretest- posttest design with control group. Method: The participants were parents of ADHD children. 60 of these parents were selected and randomly assigned to two experimental and control groups. In the experimental group, 9 sessions of cognitive behavioral group counseling were conducted, but the control group received no intervention. Before and after the sessions, the children's hyperactivity of both groups was evaluated by the Conner’s Parent Questionnaire. Data were analyzed using multiple analysis of covariance; MANCOVA. Results: The results showed that there was a significant difference between the experimental group and the control group after the intervention in hyperactivity and its components (p <0.001). Conclusion: Group counseling based on cognitive-behavioral approach with parents of overactive children facilitates their confrontation in various life situations, especially in relation to their ADHD children, and consequently, the level of mental health of the family will increase.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive-Behavioral Group Counseling
  • ADHD
  • Children’s Disorder