مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور مقایسه سلامت عمومی و پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع علّی مقایسه‌ای بود. جامعه آماری این پژوهش را مادران کودکان مبتلابه آسم و مادران کودکان با اختلال رفتاری شهر تهران تشکیل دادند. در این پژوهش 132 مادر 27 تا 40 ساله شرکت کرده بودند به نحوی که آنها به دو گروه 66 نفری تقسیم شدند. گروه اول، مادران کودکان مبتلابه آسم و گروه دوم، مادران کودکان با اختلال رفتاری بودند که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش مقیاس سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (1979) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که سلامت عمومی و علائم جسمانی در مادران کودکان مبتلابه آسم به‌طور معناداری بیشتر از مادران کودکان با اختلال رفتاری بود (05/0P<). همچنین پرخاشگری، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی مادران کودکان مبتلابه آسم به‌طور معناداری کمتر از مادران کودکان با اختلال رفتاری بود (05/0P<).نتیجه‌گیری: سلامت عمومی مادران کودکان مبتلابه آسم بیشتر از مادران کودکان با اختلال رفتاری و همچنین پرخاشگری در مادران کودکان مبتلابه آسم کمتر بود؛ بنابراین در سلامت عمومی و پرخاشگری این دو گروه تفاوت معناداری وجود داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of General Health and Aggression in Mothers of Children with Asthma and Mothers of Children with Behavioral Disorder

نویسندگان [English]

  • Elham Zarghami
  • Hasan ahadi
  • Seyed shamseddin athari
  • Adis Kraskian
چکیده [English]

Aim: The purpose of the present study was to comparing general health and aggression in mothers of children with asthma and mothers of children with behavioral disorder. Methods: The present research was a causal-comparative research. The study population included of mothers of children with asthma and mothers of children with behavioral disorder in Tehran city. 132 mothers aged 27-40 years participated in this study. They were divided into two groups and each group contains 66 mothers. First group were selected from mothers of children with asthma and second group were selected from mothers of children with behavioral disorder by convenient sampling method. The instruments of this research were general health questionnaire of Goldberg & Hiller (1979) and aggression questionnaire of Buss & Perry (1992). Data were analyzed by MANOVA. Results: findings showed that general health and somatic symptoms in mothers of children with asthma were significantly more than the mothers of children with behavioral disorder (P>0.05). Also, aggression, anxiety, social dysfunction, depression in mothers of children with asthma were significantly less than the mothers of children with behavioral disorder (P>0.05). Conclusion: General health in mothers of children with asthma was more than the mothers of children with behavioral disorder. Also, their aggression was less than the others. Therefore, both groups had significant difference in general health and aggression.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggression
  • Asthma
  • Behavioral disorder
  • General health