تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانان آهسته گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانانآهسته‌گام در شهرستان تربت‌حیدریه اجرا شد. روش: پژوهش حاضر، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه نوجوانان آهسته‌گام 12 تا 18 ساله شهرستان تربت‌حیدریه تشکیل می‌دادند. نمونه این پژوهش شامل 30 نفر از نوجوانان آهسته‌گام می‌شد که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به‌صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایش، آموزش مهارت‌های زندگی را در 9 جلسه دریافت کردند درحالی‌که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزارهای استفاده‌شده در این پژوهش پرسشنامه حرمت خود و پرسشنامه سلامت روان بود. اطلاعات جمع‌آوری‌شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد.یافته‌ها: نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات حرمت خود و سلامت روان گروه آزمایش به‌طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود. همچنین، آموزش مهارت‌های زندگی بر حرمت خود و سلامت روان نوجوانانآهسته‌گام اثر مثبت و معناداری داشت (001/0P<). نتیجه‌گیری: برنامه آموزشی مهارت‌های زندگی باعث بهبود حرمت خود و سلامت روان در نوجوانانآهسته‌گام شد؛ بنابراین برنامه‌ریزی برای ارائه آموزش مهارت‌های زندگی به این افراد اهمیت ویژه‌ای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Life Skill Training on the Self-esteem and Mental Health in Slow Paced Adolescents

نویسنده [English]

  • Narjes khatoon zabihi hesari
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to investigate the effectiveness of life skills training on the self-esteem and mental health in slow paced adolescents in Turbat-e Heidarieh. Methods: The design of present study was quasi experimental with pre-test, post-test and control group. Statistical papulation of this study consist of all the slow paced adolescents the ages of 12-18 years old in Turbat-e Heidarieh Proviance. Sample of this study consist of 30 individuals were selected by the convinient method. Subjects were assigned into two groups (experimental and control group) randomly, each consisting of 15 adolescents. Experimental group received life skills training in 9 sessions, while control group did not. The instruments used were self-esteem inventory and mental health questionnaire. The obtained data were statistically analyzed by MANCOVA. Results: The findings of this research showed that there was a significant increase in self-esteem and mental health scores mean of experimental group in the post intervention in comparison with control group. Also, the results showed that life skills training had positive and significant effect on self-esteem and mental health in slow paced adolescents (P<0/001).Conclusion: The life skills instructional program led to improvement in self-esteem and mental health in slow paced adolescents. Therefore, planning for providing life skills training has a particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skill
  • mental health
  • Self-esteem
  • Slow paced adolescents