وضعیت اجتماعی-اقتصادی و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری: بررسی نقش واسطه‌ای درگیری والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه‌ای مشارکت والدین در رابطه بین وضعیت اجتماعی و اقتصادی والدین و عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری است. روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی در قالب تحلیل مسیر است. نمونه 150 دانش‌آموز با اختلال یادگیری از کلیه دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری شهر تهران به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از مقیاس مشارکت والدین اولسون بارنز (1992) استفاده شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد که وضعیت اجتماعی اقتصادی دارای اثر مستقیم معنادار بر عملکرد دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری است و اثر درگیری والدین بر عملکرد نیز معنادار بوده است. همچنین وضعیت اجتماعی اقتصادی به‌واسطه درگیری والدین بر عملکرد دانش‌آموزان تأثیر معنادار دارد. مدل برازش خوبی داشته و 18 درصد از واریانس عملکرد دانش‌آموزان توسط مدل تبیین شد. نتیجه ­گیری: بر اساس نتایج این پژوهش این احتمال مطرح می‌شود که والدین دانش‌آموزانی که دارای والدین با وضعیت اجتماعی-اقتصادی بهتری هستند، بیشتر در امور تحصیلی فرزندان خود درگیر می‌شوند و این نیز به‌نوبه خود منجر به عملکرد بیشتر فرزندان آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Socioeconomic status and performance of students with learning disabilities: the mediating role of parent involvement

نویسندگان [English]

  • zahra naghsh
  • sogand ghasemzadeh
  • leyla afzali
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was to investigate the mediating role of parental involvement in the relationship between the social and economic status of parents and the performance of students with learning disabilities. Methods: A sample of 150 students with learning disabilities from all the students were selected by sampling method. In this research, Olson Barnes (1992) parental involvement scale was used. Results: The results showed that socioeconomic status has a significant direct effect on the performance of students with learning disabilities. And the effect of parent involvement on performance has also been significant. Also, the socioeconomic status has a significant effect on students' performance due to parental involvement. Model has a good modification and 18% of the variance in performance explained by this model. Conclusion: According to results of this study, it is likely that parents of students with better socioeconomic, more involved in the education of their children and also this leads to more performance of their children

کلیدواژه‌ها [English]

  • parental involvement
  • Socioeconomic status
  • performance
  • learning disabilitie