اثربخشی بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی و بازیگوشی کودکان آهسته‌گام انجام‌شده است. روش: جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش‌آموزان آهسته‌گام 6 تا 8 ساله در شهر اصفهان که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش، شامل 30 دانش‌آموز آهسته‌گام بودند که به‌صورت در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش، مقیاس سرزندگی و مقیاس بازیگوشی کودکان بود. به گروه آزمایش در 24 جلسه یک‌ساعته، بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر آموزش داده شد و گروه کنترل تحت هیچ‌گونه آموزشی قرار نگرفت. برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر بر سرزندگی (001/0=P) و نیز مؤلفه‌های بازیگوشی از قبیل انگیختگی فیزیکی (001/0=P)، انگیختگی اجتماعی (001/0=P)، انگیختگی شناختی (001/0=P)، شادی آشکار (001/0=P) و حس شوخ‌طبعی (001/0=P) در کودکان آهسته گام تأثیر دارد. نتیجه‌گیری: با توجه به این نتایج، می‌توان این‌گونه قضاوت کرد که بازی‌ها و فعالیت‌های مبتنی بر پروژه شِر روش مناسبی جهت بهبود سرزندگی و بازیگوشی در کودکان آهسته گام است و می‌توان از آن در مراکز آموزشی و توان‌بخشی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of positive psychology on psychological well-being of mothers of autistic children

نویسندگان [English]

  • Sogand Ghasemzadeh
  • Nayereh naghdi
چکیده [English]

Aim: The present study is aimed at investigating the effects of games and activities based on Sher’s project on slow-paced children’s vitality and playfulness. Method: The population of the study consisted of all 6-8 year old slow-paced children of Isfahan City in the academic year 2015-2016. The sample size of the study included 30 male slow-paced students selected as participants via the convenience sampling technique and then were divided into two (15 participant) experimental and control groups. The research instruments were the Vitality Scale and Children's Playfulness Scale (CPS). The experimental group was trained by 24 one-hour sessions of games and activities based on Sher’s project, while the control group received no training. To analyze the data, SPSS-21 software and MANCOVA were employed. Results: The results indicated that games and activities based on Sher’s project are effective on vitality (p=0.001) and also components of playfulness such as physical spontaneity (p=0.001), social spontaneity (p=0.001), cognitive spontaneity (p=0.001), manifest of joy (p=0.001) and sense of humour (p=0.001) of slow-paced children. Conclusion: With regard to these results, it can be inferred that games and activities based on Sher’s project is an appropriate method for improving vitality and playfulness in slow-paced children and it can be used in educational and rehabilitation centers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slow-paced children
  • Vitality
  • Playfulness. Games and Activities based on Sher’s Project