اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: در این پژوهش، اثربخشی روان‌شناسی مثبت نگر بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم موردبررسی قرار گرفت. روش: جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مادران کودکان مبتلابه اختلال اوتیسم بود که برای درمان فرزند خود به مراکز توان‌بخشی در شهر کرج مراجعه کرده بودند. از میان مراجعه‌کنندگان 30 نفر از مادران دارای فرزند مبتلابه اوتیسم با روش نمونه‌گیری در دسترس، به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. با بهره‌گیری از طرح نیمه آزمایشی گروه نمونه منتخب، به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. جهت جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های مقیاس بهزیستی روانی ریف (RSPWB) و سنجش علائم اوتیسم گیلیام (GARS) استفاده شد. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه دوساعته مورد آموزش قرار گرفتند. یافته‌ها: داده‌ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس، به کمک نرم‌افزار spss موردبررسی قرار گرفتند و نتایج نشان داد که روانشناسی مثبت‌نگر بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم ازلحاظ آماری معنادار و اثربخش است، همچنین نتایج آزمون پیگیری نیز نشان از پایداری و ماندگاری اثربخشی این روش دارد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بیانگر این است که آموزش روان‌شناسی مثبت نگر قادر به افزایش بهزیستی روان‌شناختی مادران دارای فرزندان اوتیسم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of positive psychology on psychological well-being of mothers of autistic children

نویسندگان [English]

  • seddighe hosein abadi
  • mahsima pourshahryari
  • tayyebe zandipour
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is determining of the effectiveness of positive psychology on psychological well-being in mothers of autistic children. Methods: The Statistical population of this research was included all mothers of autistic children that was conducted in Karaj city. Among of visitors, 30 mothers of autistic children were selected as sample with convenience sampling method. Groups of sample were randomly replaced into two groups of experiment (n = 15) and control (n = 15) with quasi-experimental model. In order to gathering data, Ryff scale questionnaires of psychological well-being (RSPWB) and Gilliam (GARS) assessment of autism symptoms was used. The experimental group were trained for 8 sessions of 2 hours. Results: In order to analyzing the data, analysis method of covariance was used by SPSS software and the results showed that training the positive psychology on psychological well- being in mothers of autistic children is effective. The results of follow-up test also showed that this method has enough stability and sustainability. Conclusion: The result of this research demonstrates that training the positive psychology can increase the psychological well-being in mothers of autistic children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • autism
  • Psychological Well-Being
  • Positive psychology