اثربخشی آموزش تحرک و جهت یابی بر مهارتهای اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان نابینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش تحرک و جهت‌یابی بر مهارت‌های اجتماعی و سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان نابینای 12 تا 18 سال انجام شد. روش: روش پژوهش تحقیق شبه آزمایشی با پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. حجم نمونه شامل 30 نفر از دانش‌آموزان نابینای پسر 12 تا 18 ساله مراکز آموزشی استثنایی و تلفیقی شهر تهران در سال تحصیلی 95-94 بود که این گروه نمونه در دو گروه گواه (15 نفر) و آزمایش (15 نفر) موردبررسی قرار گرفتند. برای بررسی مهارت‌های اجتماعی از مقیاس مهارت‌های اجتماعی SSRS و برای بررسی سازگاری اجتماعی از پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل استفاده شد. آموزش تحرک و جهت‌یابی نیز با استفاده از جزوه آموزشی تهیه‌شده توسط محقق در ده جلسه صورت گرفت. برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و سپس تحلیل کوواریانس (چندمتغیره MANCOVA) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که برنامه تحرک و جهت‌یابی موجب افزایش مهارت‌های اجتماعی مثبت و سازگاری اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با دانش‌آموزان گروه کنترل بوده و مهارت‌های حرکت و جهت‌یابی به‌طور چشمگیری در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بهبود یافت. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش نشان داد با آموزش تحرک و جهت‌یابی می‌توان سازگاری و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان نابینا را افزایش داد و به بهبود شرایط زندگی آن‌ها کمک کرد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of mobility and orientation training on the social skills and social adjustments for blind student

نویسندگان [English]

  • hajar aghayi por
  • hamidreza vatan khah
  • zahra gholami heydar abadi
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study is the effect of mobility and orientation training on the social skills and social adjustment for 12 to 18blind students. Methods: The methodology is an experimental study with pretest, post test and control group. The sample of this study was 30male blind students in range of 12 to 18 ages who were studying in special schools for the blinds in 1394-1395.these groups were studied in two categories: experimental(15 persons)and control (15 persons) group. Social skills SRSS test and social adjustments bell questioner for adultshave been used to study social skills and social adjustments. these students were taught orientation and mobility tor 10 sessions. Covariance and variance analysis were used to analyze the results. Results: The results describe that teaching orientation and mobility improves the 12 to 18 blind student's social skills and social adjustment abilities. Conclusion: The results shows that mobility and orientation training can increase social skills and social adjustments on blind students and make their lives much more easier Key words:

کلیدواژه‌ها [English]

  • social skills
  • social adjustment
  • mobility and orientation training
  • blind student