اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه فرزندپروری مثبت بر ارتباط والد ـ فرزند و تنیدگی والدینی دانشآموزان دارای نارسایی توجه انجام گرفت. روش: در یک طرح تحقیق شبهآزمایشی با گروه گواه و از نوع طرح دوگروهی ناهمسان با پیشآزمون و پسآزمون،  نفر از مادران دارای فرزند با نارسایی توجه داوطلب شرکت در پژوهش، از بین نمونه در دسترس شهرستان علیآباد استاد گلستان، در دو 28 ساعته، برنامه 2 جلسه گروهی و بهصورت هفتگی و هر هفته یک جلسه 4گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مادران گروه آزمایش طی فرزندپروری مثبت را آموزش دیدند. سیاهه ارتباط والد فرزند و مقیاس تنیدگی والدینی بهعنوان پیش و پسآزمون استفاده شد و دادهها با روش تحلیل کوواریانس بین گروهی یکطرفه تک متغیری ( تحلیل شدند. یافتهها: یافتههای حاکی از تفاوت معنادار نمرات ANCOVA) ) بود. نتیجهگیری: میتوان نتیجه گرفت برنامه فرزندپروری مثبت باعث بهبود روابط والد فرزند و کاهش P<5/50 پیش و پسآزمون ( تنیدگی والدینی میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of parent-child communication and parental stress Positive Parenting Program on students with attention deficit

نویسندگان [English]

  • Khoda morad momeni
  • tayebe taziki
چکیده [English]

Aim: This study aimed to evaluate the effectiveness of parent-child communication and parental stress Positive Parenting Program students with attention deficit were performed. Methods: A quasi-experimental research design with a control group and the pre-test and post- test design with two disparate group, 24 mothers of children with attention deficit volunteered from among the available city Aliabad professor of Golestan two experimental groups and one control group. 8 sessions and weekly mothers group and each week a 2-hour session, Positive Parenting Program were trained. Parent-child Relationship Inventory (PCR) and parental stress scale as pre and post-test were used and data between a one-way ANCOVA univariate were analyzed. Results: The findings indicate significant differences pre- and post-test scores (P<0.05), respectively. Conclusion: It can be concluded Positive Parenting Program improves parent-child relationships and parental stress can be reduced

کلیدواژه‌ها [English]

  • A parent-child relationship
  • Positive Parenting Program
  • Parental Stress
  • Students with attention deficit