اثربخشی برنامه مداخله خانواده محور بر پایه مشابه درمانی بر کنترل اضطراب مادر و بهبود شب ادراری در کودکان پیش دبستانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

 پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه مداخله محور بر پایه مشابه درمانی بر کنترل اضطراب مادر و بهبود شبادراری کودکان  پسآزمون و گروه شاهد بود. – پیشدبستانی شهر تهران انجام گرفت. روش: این پژوهش، یک مطالعه شبه آزمایشی با طرح پیشآزمون 12 کودک 4 تا 6 ساله پیشدبستانی و مادرانشان که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای انتخابشده بودند، در این پژوهش شرکت داشتند. آزمودنیها به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و شاهد قرار گرفتند، به طوریکه در هر گروه 6 کودک و مادر قرار داشتند. گروه آزمایش، برنامه مداخله خانواده محور بر پایه مشابه درمانی را طی یک ماه و پانزده روز دریافت کردند (مادران پانزده روز جلسات مشاور ه کاهش اضطراب و کودکان یک ماه مداخله مشابه درمانی). درحالیکه گروه شاهد مداخلهای دریافت نکردند. ابزار استفادهشده در این پژوهش،  جهت ارزیابی میزان شبادراری DSM-5 و چارت محقق ساخته بر اساس ملاکهای تشخیصی GHQ-28پرسشنامه سلامت عمومی کودک بود. یافتهها: اطلاعات جمعآوریشده با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره و همچنین میزان شبادراری با استفاده از تعیین روند تغییرات بر اساس شیب نمودار و میزان فراوانی تحلیل شد. نتیجهگیری: نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات در کاهش اضطراب و بهبود شبادراری در گروه آزمایش بهطور معناداری بیشتر از گروه شاهد بود. درنتیجه، برنامه مداخله خانواده محور بر پایه مشابه درمانی باعث کاهش اضطراب مادران و بهبود شبادراری کودکان شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating of family-based homeopathic intervention program on mother anxiety and bed wetting the preschool children

چکیده [English]

This study aimed to investigate Evaluating of family-based homeopathic intervention program on mother anxiety and bed wetting the preschool children in Tehran. Methods: This was a quasi-experimental study with pretest – posttest and control group. 12 children 4 to 6 years old preschoolers and their mothers participated in this study who multistage cluster sampling method were selected. The subjects were randomly divided into two groups of experimental and control groups, so that each group had six children and mother. The experimental group of family-centered intervention program based on similar treatment within one month and fifteen days. While the control group received no intervention. The instruments used in this study, the General Health Questionnaire GHQ-28 and DSM-5 diagnostic chart developed by the researchers based on the criteria for the evaluation of enuresis. Results: Information collected were analyzed with using univariate and multivariate analysis of covariance and also to determine the trend of enuresis using the slope and frequency. Conclusion: The results showed that after intervention, mean scores on anxiety reduction and improvement of  in the experimental group was significantly higher than the control group. As a result, family-based homeopathic intervention program reduces mother anxiety and improve bedwetting children.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Family-based intervention program
  • Homeopathic
  • Mother anxiety. Bed wetting the preschool children