تدوین و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت برای آموزش دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران،

2 دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

3 استاد گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 استادیارگروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

5 استاد، گروه سنجش و اندازه‌گیری، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

10.22034/ceciranj.2023.384404.1744

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی بسته‌ی آموزشی مبتنی بر محرک‌های هیجانی مثبت در دانش‌آموزان دارای اختلال نارساخوانی بود که برای اعتباریابی بسته تعداد 38 نفر از متخصصان مربوط، از اساتید دانشگاه، روانشناسان کودک، کارشناسان اختلالات یادگیری و آموزگاران انتخاب شدند که 8 نفر در حوزة روان‌شناسی تربیتی، 5 نفر در حوزة روان‌شناسی کودکان استثنایی و 14 نفر متخصصان سایر حوزه‌های روانشناسی و کودک و 11 نفر از آموزگاران مراکز آموزشی و توانبخشی مشکلات ویژه یادگیری به­عنوان نمونه‌ی متخصصین گروه اعتباریابی با روش نمونه‌گیری در دسترس در سال تحصیلی 1400-1401 در شهرهای مشهد و تهران انتخاب شدند. از منابع و محتواهای مناسب، به روش کیفی و با مرور مقالات و محتواهای مرتبط، تعداد 20 تصویر و 24 واژه انتخاب شد که پس از حذف آیتم‌های نامناسب از جهت نسبت و شاخص اعتبار، بسته‌ی محرک‌های هیجانی به 11 تصویر و 20 واژه کاهش یافت. در نهایت نسبت اعتبار محتوایی CVR و شاخص اعتبار محتوایی CVI، که به ترتیب 29/0 و 7/0 بودند، حاکی از روایی قابل قبول این بسته بود. در نتیجه با توجه به اعتبار بسته‌ی آموزشی حاضر، تلویحات و قابلیت‌های کاربردی آن می‌تواند در تدوین محتوا و تهیه‌ی ابزار و رسانه‌ی آموزشی به خوبی مورد استفاده قرار گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and validation of an educational package based on positive emotional stimuli for teaching students with dyslexia

نویسندگان [English]

  • Mahdi Amirahmadi 1
  • Soghra Ebrahimi Ghavam 2
  • Fariborz Dortaj 3
  • Kamran Sheyvandi Choliche 4
  • Ali Delavar 5
1 Ph.D. student of Educational Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of of Allameh-Tabatabaei, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Allameh-Tabatabaei, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Allameh-Tabatabaei, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Psychology and Educational Science Faculty, University of Allameh-Tabatabaei, Tehran, Iran.
5 Professor, Department of Assessment, Psychology and Educational Science Faculty, University of Allameh-Tabatabaei, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research aims to develop and validate an educational package based on positive emotional stimuli for dyslexic students. For the validation of the package, 38 relevant experts were selected from university professors, child psychologists, learning disorders experts, and teachers, of whom 8 were In the field of educational psychology, 5 people in the field of psychology of exceptional children, 14 experts in other fields of psychology and children, and 11 people from teachers of educational and rehabilitation centers for unique learning problems were selected as samples, and members of the accreditation group, whose sampling method was available in the academic year 2022 –2023 were selected in the cities of Mashhad and Tehran. They were present in the evaluation process without a drop of subjects. 20 images and 24 words were selected from the appropriate sources and contents by a qualitative method and by reviewing related articles and contents. After removing inappropriate items in terms of ratio and validity index, the package of emotional stimuli was reduced to 11 images and 20 words. Finally, the ratio of CVR content validity and CVI content validity index, which were 0.29 and 0.7, respectively, indicated the acceptable validity of this package. As a result, according to the validity of the current educational package, its implications and practical capabilities can be well used to prepare content, educational tools, and media.

کلیدواژه‌ها [English]

  • design and validation
  • dyslexia
  • educational package
  • positive emotional stimuli
اقبالی، ع.، واحدی، ح.، و رضایی، ر. (1399). مقایسه سرعت پردازش شناختی، حل مسئله/ برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی رفتاری/ هیجانی در دانش­آموزان دارای اختلال یادگیری با مشخصه خواندن و عادی تبریز. فصلنامه رویش روان‌شناسی. 9(11)، 34-25.
دهقان، ن.، فرامرزی، س.، نادی، م.، و عارفی، م. (1396). بررسی اثربخشی بسته آموزشی بازی‌های شناختی بر عملکرد مهارت‌های عصب‌روان‌شناختی دانش‌آموزان نارساخوان. فصلنامه علمی عصب روانشناسی. 9(2)، 86-67.
سلیمانی خشاب، ع.، درتاج، ف.، سعدی‌پور، ا.، دلاور، ع.، و شیوندی چلیچه، ک. (1399). تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی راهبردهای شناختی و فراشناختی مبتنی بر دیدگاه‌های ویگوتسکی و سوولر و اثربخشی آن بر کارکردهای شناختی و حل مسئله کلامی ریاضی در دانش‌آموزان دچار اختلال خاص یادگیری ریاضی. مجله مطالعات آموزش و یادگیری. 12(2)، 136-110.
شیوندی، ک.، و خلیلی، ف. (1399). مقایسه اثربخشی آموزش یادگیری مغزمحور و آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد فراحافظه کودکان مبتلا اختلالات یادگیری خاص. فصلنامه روانشناسی تربیتی. 16(56)، 280-257.
ضیائی، ش.، کیانی، ق.، و اسدی، م. (1400). بررسی آموزش بسته خواندن‌یار بر حافظه فعال کودکان نارساخوان پژوهش تک‌آزمودنی چند خط‌‌ پایه. نشریه پرستاری کودکان. ۷(۴)، ۵۱-۳۹.
ضیائی، ش.، کیانی، ق.، و اسدی، م. (1399). بررسی آموزش بسته خواندن‌یار بر چرخش‌ذهنی دانش‌آموزان دارای اختلال یادگیری خاص با مشخص‌کننده خواندن (نارساخوان)-پژوهش تک­آزمودنی چند خط پایه. مجله مطالعات ناتوانی. 10(1)، 1-12.
طریفی حسینی، ح.، شهنی‌ییلاق، م.، حاجی یخچالی، ع. ر.، و عالی‌پور بیرگانی، س. (1398) . اثربخشی برنامه توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان دوره ابتدایی. فصلنامه علمی عصب روانشناسی. 5(17)، 42-25.
طریفی حسینی، ح.، شهنی‌ییلاق، م.، حاجی یخچالی، ع.، و عالی‌پور بیرگانی، س. (1396). طراحی، تدوین و روایی‌یابی برنامۀ آموزشی – روان‌شناختی توانمندسازی مبتنی بر کارکردهای اجرایی خودتنظیمی (مدل مک‌کلوسکی) برای دانش‌آموزان با اختلال یادگیری ویژه. نشریه توانمندسازی کودکان استثنایی. 8(4)، 33-17.
فتحی، م. ر. (1398). نظریه سازنده‌گرایی اجتماعی و دلالت‌های آن برای فرایند یادگیری و تدریس. پویش در آموزش علوم انسانی. (15)5، 86-100.
فرهوش، م.، ابراهیمی، س.، و قلتاش، ع. (1400). طراحی و اعتباریابی الگوی بسته آموزشی خودآموز کلاس‌های چندپایه در دوره دوم ابتدایی. دوفصلنامه نظریه و عمل در برنامه درسی. ۹(۱۸)، ۳۴-۵.