تدوین الگوی نارسایی توجه براساس مؤلفه‌های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش‌ تحلیلی نوجوانان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

2 استادیار روانشناسی تربیتی گروه تعلیم و تربیت، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه علوم شناختی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 استادیار، گروه روانشناسی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

10.22034/ceciranj.2023.401863.1777

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی نارسایی توجه بر مبنای مولفه های هیجان اندیشه با میانجیگری هوش تحلیلی نوجوانان بوده است. در این پژوهش، از روش توصیفی نوع همبستگی با استفاده از روش‌های مدل‌ یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری شامل 375 دانش ‌آموز دوره متوسطه اول دارای نشانه ‌های نارسایی توجه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه نقص توجه-بیش فعالی بزرگسالان ، پرسشنامه هیجان اندیشه کاظمی حقیقی، پرسشنامه هوش کتل مقیاس3-فرم A، بود. جهت تحلیل داده‌ها، علاوه بر آمار توصیفی از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار ایموس26استفاده شد. یافته‌ها نشان داد مدل روابط ساختاری هیجان اندیشه و نشانگان نارسایی توجه/ بیش فعالی: اثر میانجی هوش تحلیلی از برازش مناسبی برخوردار است. بنابر این نتایج می‌توان نتیجه گرفت که برخی از ویژگی‌‌ها مانند هیجان اندیشه با نقش میانجی هوش تحلیلی می‌تواند اثر غیر مستقیم بر نشانه ‌های نارسایی توجه داشته باشد .(p<0.01) از یافته‌‌های حاصل از پژوهش می توان نتیجه گرفت که در تشخیص و روند درمان نارسایی توجه، متغیرهای هیجان اندیشه و هوش تحلیلی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به طوریکه، افزایش نارسایی توجه با کاهش نمره هیجان اندیشه و هوش تحلیلی همراه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Compilation of the model of attention deficit based on the emotional components of thinking with the mediation of analytical intelligence of teenagers

نویسندگان [English]

 • masoumeh bonyadi 1
 • zahra shabani 2
 • Mosa tabatabaee 3
 • mahboobe taher 4
1 Ph.d student, Department of psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran.
2 Assistanant professor, Educational Psychology Department of Education, Research Institute of Education Studies, Tehran, Ira,.
3 Assistant professor, Department of Cognitive Sciences, Faculty of Psychology and Educationnal Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood Iran
چکیده [English]

The aim of the current research was to develop a model of attention deficit based on the components of emotional and thought with the mediation of analytical intelligence of teenagers. In this research, descriptive method of correlation type using structural equation modeling methods was used. The statistical population included 375 students of the first secondary school with signs of attention deficit in Tehran in the academic year of 2020-2021, who were selected in a targeted way. Three adult attention deficit hyperactivity questionnaires, Kettle Intelligence Questionnaire Result 3-Form A, Kazemi Haghighi Emotion Thought Questionnaire were completed by the samples, and in order to analyze the data, in addition to descriptive statistics, the structural equation method was used using Amos-26 software. became. The findings showed that thought excitement and analytical intelligence had a significant relationship with attention deficit symptoms. According to the results of the findings, it can be concluded that some characteristics such as the excitement of thought and analytical intelligence can predict the signs of attention deficit.(p<0.01) .From the findings of the research, it can be concluded that in the diagnosis and treatment process of attention deficit, the variables of emotion, thought and analytical intelligence are very important. Thus, the increase in attention deficit is associated with a decrease in the score of thought excitement and analytical intelligence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Attention deficit
 • adolescent
 • intelligence
 • analytical intelligence
 • thought excitement

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1402
 • تاریخ دریافت: 23 خرداد 1402
 • تاریخ بازنگری: 05 شهریور 1402
 • تاریخ پذیرش: 22 شهریور 1402