بررسی میزان آگاهی مهارتآموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران.

چکیده

 هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان آگاهی یا دانش مبتدی مهارت‌آموزان ماده 28 و نومعلمان دانشگاه فرهنگیان از اختلالات دیکته به منظور ارائه الگوی مطلوب جهت ارتقای سطح آگاهی آن­ها از اختلالات دیکته  است. این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی است. از این­رو، پژوهش حاضر در زمره پژوهش‌های میدانی به شمار می‌رود که با روش آمیخته (ترکیبی) انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل 312 نفر مهارت‌آموز ماده 28 و نومعلم می­باشد که در سال تحصیلی 1400- 1399 در پردیس شهید مقصودی همدان فارغ‌التحصیل شده‌اند. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 170 نفر (85 نفر نومعلم 85 نفر مهارت­آموز ماده 28) به روش تصادفی تعیین شد. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه پژوهشگرساخته برگرفته از انواع اختلالات نوشتن است که با طیف 5 گزینه­ای لیکرت مورد سنجش قرار گرفت. روایی آن توسط صاحبنظران (30 نفر) علوم تربیتی تأیید و ضریب پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 84/0 تخمین زده شد. برای تجزیه و تحلیل از آزمونt  مستقل و تک متغیره و همبستگی پیرسون استفاده شد. پس از بررسی پرسشنامه‌ها به­منظور رفع ابهامات یافته‌های پرسشنامه‌ها در پاسخ به چرایی پژوهش از هر دو گروه مصاحبه به عمل آمد (6 نفر نومعلم و 6 نفر مهارت­آموز). یافته‌های پژوهش نشان داد که میزان آگاهی نومعلمان از مهارت‌آموزان ماده 28 بیشتر است و می‌توان نتیجه گرفت که واحدهای اختلالات یادگیری در برنامه درسی نومعلمان این آگاهی را بیشتر کرده است و برای رفع این نقیصه الگوی مطلوب ترسیم شد. از این­رو، پیشنهاد می‌شود واحدهای خاص در مورد اختلالات دیکته در برنامه درسی پیش‌بینی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examine the awareness or foundational knowledge of Article 28 students and novice teachers of Farhangian University concerning dictation disorders

نویسندگان [English]

  • Hossein Abbasi
  • Moslem Ghobadiyan
  • Daryoush Amini
  • Hamzeh Nazari Sarem
Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to examine the awareness or foundational knowledge of Article 28 students and novice teachers of Farhangian University concerning dictation disorders. The goal is to propose an appropriate model to improve their understanding of these disorders. This study falls under the applied research category, making it a field study conducted using a mixed-method approach. The statistical population consists of 312 novice teachers and skilled learners from Article 28 who graduated in the academic year of 1399/1400 from the Shahid Maqsoodi campus in Hamedan. Based on Morgan's table, a sample of 170 individuals (85 novice teachers and 85 Article 28 students) was randomly selected. The research employed a custom questionnaire designed around various writing disorders, and responses were gauged on a 5-point Likert scale. 30 educational science experts confirmed the questionnaire's validity and its reliability coefficient was estimated at 0.84 via Cronbach's alpha. Independent and univariate t-tests and Pearson correlation were used for data analysis. To address any ambiguities arising from the questionnaires and to delve deeper into the research questions, interviews were conducted with 12 participants (6 novice teachers and 6 proficient learners). The results revealed that novice teachers had a greater awareness of dictation disorders than the Article 28 students. This suggests that the inclusion of learning disorder modules in the teacher training curriculum might have contributed to this heightened awareness. Based on these findings, it is recommended that specific modules on dictation disorders be integrated into the curriculum.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dictation disorders
  • factors of dictation disorders
  • article 28 students
  • novice teachers
اساسنامة دانشگاه فرهنگیان. (1390). معاونت آموزشی و پژوهشی. تهران: نشر دانشگاه فرهنگیان.
امین‌آبادی، ز.، امین‌آبادی، س.، علیزاده، ح.، و پورکاوه، ع. (1395). مطالعه‌ فراوانی و انواع غلط‌های املایی دانش‌آموزان بر اساس متغیرهای جمعیت‌شناختی.     ناتوانی­های یادگیری. (2)6، 37-21.
برنامه درسی آموزش ابتدایی. (1397). معاونت آموزشی. تهران، دانشگاه فرهنگیان.
برنامه درسی دوره یکساله مهارت آموزی. (1397). معاونت آموزشی، تهران، دانشگاه فرهنگیان.
دشتی، ف.، مصرآبادی، ج.، و زوار، ت. (1396). نیمرخ­های دانش‌آموزان تک زبانه و دو زبانه بر اساس مشکلات خواندن و نوشتن. فصلنامه علمی اندیشه­های نوین تربیتی. 13(3)، 210- 187.
رسولی، س.، و حسینی‌نیک، س. (1397). بررسی میزان آگاهی معلمان مقطع ابتدایی استان کهگیلویه و بویراحمد از اختلالات یادگیری. همایش کشوری و جشنواره کودکان با نیازهای خاص، 10 اردیبهشت، اصفهان، ایران.
سیف نراقی، م.، و نادری، ع. (١٣٩٥). نارسایی­های ویژه در یادگیری و چگونگی تشخیص و روش­های بازپروری. تهران: نشر ارسباران.
سلیمانی شبیلو، ن.، و میرنسب، م. (1397). مروری بر روش‌های درمان اختلال یادگیری خاص: دیکته نویسی در پژوهش‌های آزمایشی داخلی. مجله پیشرفتهای نوین در علوم رفتاری.  (18)3، 55-41.
عامری، م. ع.، حمزئیان، ع.، و عدل­راد، س. (1394). بررسی شیوع اختلالات یادگیری در دانش‌آموزان پایه­های دوم تا پنجم مدارس ابتدایی و میزان آگاهی معلمان در استان سمنان. کنفرانس بین­المللی مدیریت و علوم انسانی. 20 آذر، دبی، امارات.
عبدالهی، س.، کیان ارثی، ف.، و رحیمیان بوگر، ا. (1393). طراحی بسته آموزشی چندرسانه‌ای با تأکید بر مهارت‌های بنیادی یادگیری و بررسی اثربخشی آن بر کاهش علائم اختلال دیکته. ناتوانیهای یادگیری. 3 (3)، 38-54.
ملایی­نژاد، ا. (1391). صلاحیت‌های حرفه‌ای مطلوب دانشجومعلمان دوره آموزش ابتدایی. نوآوریهای آموزشی. 11(44)، 62-33.
ناصرپور، م. (13695). آسیب­شناسی درس املا در نظام آموزش ابتدایی: مطالعه‌ای به روش پژوهش آمیخته. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.