بررسی نقش توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس در پیش‌بینی خودکارآمدی دانش‌آموزان با آسیب بینایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، اصفهان، ایران

2 گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

10.22034/ceciranj.2023.383068.1741

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس در پیش‌بینی خودکارآمدی دانش‌آموزان با آسیب بینایی در شهر اصفهان انجام شد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل همه دانش‌آموزان با آسیب بینایی شهر اصفهان می‌شد که از بین آنان 62 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه توانایی شناختی (CAQ)، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS) و پرسشنامه خودکارآمدی (SEQ) می‌شد. نمرات با روش تحلیل رگرسیون گام به گام در نسخه 26 نرم‌افزار اس پی اس اس تحلیل گردید. یافته‌ها بیانگر ارتباط مثبت و معنادار توانایی شناختی با خودکارآمدی بود. علاوه بر این، افسردگی، اضطراب و استرس نیز رابطه‌ای منفی و معنادار با خودکارآمدی داشت. در مجموع، توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس توانستند 40 درصد واریانس خودکارآمدی را پیش‌بینی کنند و توانایی شناختی بیشترین نقش را در پیش‌بینی این متغیر داشت. در نتیجه نقش توانایی شناختی، افسردگی، اضطراب و استرس در پیش‌بینی خودکارآمدی قابل توجه است. بنابراین توجه به این عوامل در دانش‌آموزان با آسیب بینایی از اهمیت زیادی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the role of cognitive ability, depression, anxiety and stress in predicting the self-efficacy of students with visual impairment

نویسندگان [English]

  • Seyyedeh Somayyeh Jalil- Abkenar 1
  • Maede Hosseini 2
1 Department of Educational Sciences, Farhangian University, Isfahan, Iran
2 Department of Psychology and Education of People with Special Needs, Faculty of Education and Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of investigating the role of cognitive ability, depression, anxiety and stress in predicting the self-efficacy of students with visual impairment in Isfahan city. The current research was of correlational type and the statistical population included all students with visual impairment in Isfahan city, of which 62 people were selected by convenient sampling method. The research tools included the Cognitive Abilities Questionnaire (CAQ); Depression, Anxiety, and Stress Scale (DASS); and Self-Efficacy Questionnaire (SEQ). Grades were analyzed by stepwise regression analysis in SPSS software version 26. The findings indicated a positive and significant relationship between cognitive ability and self-efficacy. In addition, depression, anxiety and stress also had a negative and significant relationship with self-efficacy. In total, cognitive ability, depression, anxiety and stress were able to predict 40% of the variance of self-efficacy and cognitive ability had the largest role in predicting this variable. As a result, the role of cognitive ability, depression, anxiety and stress in predicting self-efficacy is significant. Therefore, it is very important to pay attention to these factors in students with visual impairment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Cognitive ability
  • Depression
  • Self-efficacy
  • Stress

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1402
  • تاریخ دریافت: 05 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 فروردین 1402
  • تاریخ پذیرش: 31 اردیبهشت 1402