مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانش آموزان دختر تیزهوش دوره دوم دبیرستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور آموزش و پرورش و مدرس دانشگاه

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه، قم، ایران.

10.22034/ceciranj.2023.374990.1716

چکیده

در علم روان‌شناسی، خردمندی به‌عنوان یک ویژگی شخصیتی، توانایی شناختی و یا ترکیبی از هر دو در نظر گرفته شده است. رابطه بین خردمندی و خداآگاهی در پژوهش‌های مختلف وجود دارد و این هر دو زمینه‌ساز رشد اخلاقی در نوجوانان می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی مدل علّی تصور از خدا و رشد اخلاقی با میانجی‌گری خردمندی در دانشآموزان دختر تیزهوش صورت پذیرفت. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه‌ی این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان دختر تیزهوش (340 نفر) شهر خرم‌آباد در سال تحصیلی 1401-1400 بود. حجم نمونه آماری برابر 160 نفر تعیین شد که به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش مقیاس خردمندی وبستر(SWS)، مقیاس رشد اخلاقی(MDS) و مقیاس وضعیت مذهبی(RSI) بود. تحلیل داده‌ها به روش آماری مدل معادلات ساختاری انجام شد. بر اساس نتایج این پژوهش، مدل پیشنهادی از برازش مطلوبی برخوردار بود. ( بیش از 90 /0). به‌طورکلی نتایج غیرمستقیم مدل پژوهش نشان داد که تصوّر از خدا از طریق میانجی‌گری خردمندی اثر غیرمستقیم بر رشد اخلاقی دارد (05/0>P، 54/0= β). . بر طبق نتایج این پژوهش، پیشنهاد می‌شود برای ترویج رفتار اخلاقی و اهمیت دادن به اصول اخلاق‌محور، بر تقویت خردمندی و تصوّر از خدا در برنامه‌ریزی‌های تربیتی، آموزشی و به‌خصوص مشاوره‌ای تأکید شود و خداآگاهی نوجوانان مورد توجّه باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the causal model of the notion of GOD and moral development with mediating role of wisdom of gifted students

نویسندگان [English]

 • Maryam abdolahi moghadam 1
 • Hushang garavand 2
 • saedeh sabzian 3
1 The counselor of Education and Training and teacher of university
2 Assistant professor, psychology department, faculty of literature university, Khorramabad, Iran
3 Assistant professor,Department of counseling, school of humanities, Hazrat-e Masoumeh university, Qom, Iran
چکیده [English]

In psychology, wisdom is considered as a personality trait, cognitive ability or a combination of both. There is a relationship between wisdom and God-awareness in various researches, and both of these are grounds for moral development in adolescents. The purpose of this study was to investigate the causal model of the notion of GOD and moral development with mediating role of wisdom of gifted students. The research method was correlation of the type structural equation modeling. The population of this study included all the population of this study includes all female high school students who were studying in the academic year 2021-2022. The statistical sample size was determined 160 people, which was done by Random cluster sampling method. The instruments used in this study were Wisdom Scale (SWS), Moral Development Scale (MDS) and Religious Status Inventory (RSI). Data analysis was performed using structural equation modeling statistical method. The proposed model had good fit (more than 90 percent). All direct correlations were reported significant. Moreover, indirect paths between the notion of God and moral development through the mediation of wisdom were significant (β=0/54, P >0/05). Therefore, to promote moral behavior, it is recommended to emphasize the strengthening of wisdom and the notion of God in education and training programs and particular counseling and God awareness of adolescents should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gifted students
 • Moral development
 • The notion of GOD
 • Wisdom
 • تاریخ دریافت: 16 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 12 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 27 اسفند 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 27 اسفند 1401