مدل‌یابی معادلات ساختاری ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

2 دانشیار گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

3 استادیار گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود در مادران کودکان‌ آهسته‌گام بود. در این پژوهش، از روش توصیفی از نوع همبستگی با استفاده از روش‌های مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه‌ مادران کودکان‌ آهسته‌گام تحت پوشش بهزیستی شهرستان فارسان واقع در استان چهارمحال و بختیاری بودند، تعداد این مادران 850 نفر گزارش شد که از این بین، تعداد 200 نفر به شیوه نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده (FEICS) شیلدز و همکاران (1994) و مقیاس سکوت خود (STSS) جک (1991) بود و داده‌ها با استفاده از تحلیل معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد بین انتقاد در خانواده با درگیری هیجانی در خانواده رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت. به علاوه بین درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده با سکوت خود رابطه مستقیم، مثبت و معنادار وجود داشت. همچنین، درگیری هیجانی در خانواده در ارتباط بین انتقاد در خانواده با سکوت خود، نقش میانجی داشت (01/0>P). نتایج حاکی از آن بود که هرچه انتقاد در خانواده بالا برود درگیری هیجانی در خانواده‌های کودکان‌ آهسته‌گام نیز بالا می‌رود. علاوه بر آن، هرچه درگیری هیجانی و انتقاد در خانواده بالا برود سکوت خود در مادران افزایش می‌یابد و انتقاد در خانواده به واسطه‌ی درگیری هیجانی، منجر به سکوت خود در مادران کودکان‌ آهسته‌گام می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural equation modeling of the relationship between emotional conflict and criticism in the family with self-silence in mothers with intellectual disabled children

نویسندگان [English]

  • Shaghayegh Azizipour 1
  • Yasser Rezapour Mirsaleh 2
  • Mohammad Hadi Safi 3
1 MA student in Rehabilitation Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Counseling, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Ardakan University, Ardakan, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between emotional conflict and criticism in the family with self-silence in mothers of children with intellectual disability. A descriptive correlational study design using structural equation modeling was conducted. The statistical population of the study included all mothers with intellectually disabled children who supported by the welfare organization of Farsan City, Chaharmahal & Bakhtiari province which were approximately 850 mothers. A total of 200 mothers were selected using convenience sampling method. The research tools included the family emotional involvement and criticism scale (FEICS) and the self-silence scale (STSS) and the data were analyzed using structural equation analysis in AMOS software. The findings showed that there was a direct, positive and significant relationship between criticism in the family and emotional conflict. In addition, there was a direct, positive and meaningful relationship between emotional conflict and criticism in the family. Also, emotional conflict had a mediating role in the relationship between criticism in the family and self-silence (p<.01). The results indicated that as the criticism in the family increases, the emotional conflict in family with intellectually disabled children increases. In addition, as the emotional conflict and criticism in the family increases, self-silencing in mothers increased, and criticism in the family through emotional conflict leads to self-silence in the mother of children with intellectual disability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Criticism in Family
  • Emotional Conflict in Family
  • Self-Silence
  • Mothers
  • Children with Intellectual Disability
بحری، س. ل.، و محمدی، ن. (1394) تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده. فصلنامه خانواده پژوهی. 11 (41)، 101-87.
تریوه، ب.، کریمی، ک .، اکبری، م.، و مرادی، ا. (1399). الگوی ساختاری تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زناشویی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده: نقش میانجیگر صمیمیت زناشویی. فصلنامه علمی روا­ن­شناسی کاربردی. 1(53)، 158-139.
صالحی،ک.، کشاورز افشار، ح.، علی‌بخشی، ح.، شاه­مرادی، س.، میرشجاع، م. س. (1400). تجارب زیستی مادران دارای کودک مبتلا به ناتوانی‌های جسمی و ذهنی: یک مطالعه فراترکیب. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۲۰ (۱۲)، 1371-1384.
متین، ف.، نصیریان، م.، محمودآباد، ح. (1396). بررسی اثربخشی آموزش بازی­درمانی مبتنی بر روابط والد کودک، بر میزان استرس، اضطراب و افسردگی مادران با کودک دارای معلولیت ذهنی خفیف. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران. 27(151)، 197-193.
آریاپوران، س.، راستگو، ا.، عبدالله‌زاده‌رافی، م. (1400). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر خستگی و دلزدگی مادران مراقب کودکان کم­توان عقلانی شدید و عمیق در دوره کووید-19. نشریه رویش روان شناسی. 10(11)، 108-99.
رحیمی، م.، افراسیابی، ح.، رستم‌پور‌گیلانی، ط.، و قدوسی­نیا، ع. (1396). تأثیر داشتن کودک با کم­توانی ذهنی بر زندگی مادران: رویکرد کیفی. فصلنامه روان­شناسی افراد استثنایی. 7(26)، 70-45.
ریاحی، م. ا.، و محمودآبادی، ز. (1397). تبیین جامعه­شناختی اثر نقش­های جنسیتی بر افسردگی با تأکید بر مفهوم خودخاموشی. فصلنامه جامعه­شناسی کاربردی. 29(1)، 146-129.
صادق­زاده، م.، عسکری، ز.، و خرمایی، ف. (1401). رابطه خودانتقادی و حساسیت به طرد با آشفتگی روان­شناختی دانشجویان دختر: نقش واسطه­ای خودخاموشی. فصلنامه علمی مطالعات اجتماعی روان­شناختی زنان. 20(2)، 155-127.
غفاری حومدین، ف.، و دهقان، م. (1399). امکان­سنجی اثربخشی درمان یکپارچه توحیدی بر تنظیم هیجان و سرزندگی مادران کودکان ناتوان ذهنی. دوفصلنامه مطالعات اسلامی زنان و خانواده. 7(13)، 122-99.
مرادی‌فرد، ر.، صیدی، م. س.، و زینعلی، ف. (1399). درگیری هیجانی خانواده و کیفیت رابطه با همسالان در نوجوانان: نقش واسطه­ای کیفیت تعامل­های والد-فرزندی. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی. 17(65)، 38-27.
ملک‌محمدی، ف. (1392). بررسی رابطه­ی بین خود- انتقادی، جهت­گیری مذهبی درونی، افسردگی و تنهایی با      میانجی­گری خود-خاموشی در بین دانشجویان درگیر رابطه رمانتیک دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی. دانشگاه شهید چمران اهواز.