اثربخشی الگوی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان آهسته‌گام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، دانشکده علوم انسانی و روانشناسی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران.

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی و روانشناسی، موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری، مشهد، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگوی طراحی تدریسE5  (فعال‌سازی، اکتشاف، توضیح دادن، شرح و بسط و ارزشیابی) بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان پسر آهسته‌گام دوره ابتدایی بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر آهسته‌گام خفیف شهر مشهد در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دهند که تعداد آن­ها 650 نفر می­باشد و از بین این افراد تعداد 34 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (17 نفر) و گروه کنترل (17 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 10 جلسه (در طول 5 هفته) هر جلسه 30 دقیقه، درس علوم پایه پنجم ابتدایی را با الگوی تدریسE5  دریافت کردند. در این پژوهش برای سنجش کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان از آزمون­های برج لندن (TOL)، ویسکانسین (WCST)، استروپ (SCWT)، عملکرد پیوسته (CPT)، برو/ نرو (GNGT) و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم‌افزار SPSS-26 استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان چنین تبیین کرد که الگوی طراحی تدریسE5  می‌تواند بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان آهسته‌گام تأثیر مثبت معنادار داشته باشد. در نهایت، می­توان مطرح نمود که از این الگوی تدریس می‌توان در نظام آموزشی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of the E5 teaching model on the executive functions of Intellectual disability students

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Gholinia Adalati 1
  • Reza Ilbeigy 2
1 M.A. of General Psychology, Faculty of Humanities and Psychology, Iqbal Lahori Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
2 Assistant Department of Psychology, Faculty of Humanities and Psychology, Iqbal Lahori Institute of Higher Education, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the effectiveness of the E5 teaching design model (activation, exploration, explanation, elaboration and evaluation) on the executive functions of Intellectual disability male students in elementary school. The present study was a semi-experimental with an unequal control group design. The statistical population of this research consists of all male students with mild slowness in the second semester of 1401-1400 academic year in Mashhad, whose number is 650, and among these people, 34 were selected by random cluster sampling and randomly divided into 2 experimental groups. (17 people) and the control group (17 people) were replaced. For 20 sessions (during 5 weeks), each session of 30 minutes, the experimental group received the lesson of social studies and science of the fifth grade of elementary school with the E5 teaching model. In this research, London Tower (TOL), Wisconsin (WCST), Stroop (SCWT), continuous function (CPT), go no go test (GNGT) software were used to measure students' executive functions, and multivariate covariance analysis and spss-26 software were used for data analysis. According to the findings of the research, it can be explained that the E5 teaching design model can have a significant positive effect on the executive functions of Intellectual disability students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E5 teaching method
  • executive functions
  • intellectual disability
احمدی، ا.، رسولی، ب.، اسلام‌پناه، م.، و احمدی، ف. (1393). تأثیر روش تدریس E5 بر یادگیری و خلاقیت دانش‌آموزان. نشریه مهندسی آموزشی: تکنولوژی و طراحی آموزشی. 3(4)، 45-60.
افسری، ع.، عظمی، م.، شهسواری، س.، و غلامی، ن. (1398). ارزیابی تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر یادگیری در درس زبان انگلیسی. فصلنامه آموزش‌پژوهی. 5(19)، 133-123.
امینایی، ف.، و موسوی‌نسب، م. ح. (1393). مقایسه کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان دارای اختلال خواندن با دانش‌آموزان عادی. تازه‌های علوم شناختی. 16(3)، 60-53.
جاهدی، ر.، بدری‌گرگری، ر.، و محمودی، ف. (1398). تأثیر الگوی طراحی آموزشی بایبی بر خلاقیت دانش‌آموزان پایه ششم. نشریه علمی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی. 9(2)، 1-22.
حسینی‌رمقانی، ن.، هادیان‌فرد، ح.، تقوی، م.ر.، و افلاک‌سیر، ع. ع. (1393). اضطراب و عملکرد شناختی: اثر شرایط القای اضطراب بر کارکرد بازداری حافظه فعال. فصلنامه علمی - پژوهشی روش­ها و مدل­های روانشناختی. 5(17)، 59-31.
خدادادی، م.، خرمی، آ.، و امانی، ح. (1393). نرمافزار آزمون برو/ نرو. تهران. موسسه تحقیقات علوم رفتاری شناختی سینا.
رستم‌نژاد، ف.، و سرداری، ب. (1400). اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی تدریس پنج مرحله ای بایبی E5 بر شایستگی تحصیلی و شیفتگی تحصیلی دانش­آموزان. آموزش پژوهی. 7(27)، 1-13.
صفرلو، م.، مرادی‌مخلص، ح، صالحی، و.، و میرزایی‌فر، د. (1399). اثر بخشی الگوی طراحی آموزشی 5 مرحله ایی (E5) بر خلاقیت و مشارکت اجتماعی کودکان کم‌توان ذهنی در شبکه‌های اجتماعی مجازی. فصلنامه علمی- پژوهشی کودکان استثنایی. 20(1)، 30-17.
قرایی‌پور، م.، عاطف‌وحید، م.ک.، نصراصفهانی، م.، و اصغرنژاد فرید، ع.ا. (1385). کارکردهای عصب - روانشناختی در اقدام کنندگان به خودکشی مبتلا به اختلال افسردگی اساسی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران (اندیشه و رفتار). 12(4)، 346-352.
ملک‌پور، م.، آقابابایی، س.، عابدی، ا.، و شوشتری، م. (1392). اثربخشی آموزش حافظه کاری بر کارکردهای اجرایی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با نارسایی در املا. فصلنامه روانشناسی افراد استثنایی. 3(9)، 20-1.
مهدی‌زاده، آ.، فیروزآبادی، پ.، محمدی، ح.، شریفی‌نجف‌آبادی، ا.، محمدی، ف.، و منصوری، ن. (1396). اثربخشی روش آموزش بایبی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. نشریه آموزش پژوهی. 3(9)، 86-67.
یاسبلاغی‌شراهی، ب.، زارع، م.، و ساریخانی، ر. (1395). تأثیر روش تدریس بایبی بر میزان یادگیری و یادداری درس مفاهیم پایه دانشجویان رشته پرستاری. آموزش پرستاری. 5(1)، 30-37.