اثر بخشی الگوی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی اقبال لاهوری مشهد ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزشی اقبال لاهوری، مشهد، ایران

10.22034/ceciranj.2022.343489.1663

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی الگوی طراحی تدریس E5 بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان پسرکم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر مقطع ابتدایی بود. پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با طرح گروه کنترل نابرابر بود. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش‌آموزان پسر کم‌توان ذهنی شهر مشهد در نیمسال دوم تحصیلی 1401-1400 تشکیل می‌دهند که از بین این افراد تعداد 40 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب و به صورت تصادفی در 2 گروه آزمایش (20 نفر) و گروه کنترل (20 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 20 جلسه (در طول 5 هفته) هر جلسه 30 دقیقه را با الگوی تدریس E5 دریافت کردند. در این پژوهش برای سنجش کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان از نرم‌افزارهای برج لندن، ویسکانسین، استروپ، عملکرد پیوسته، برو/نرو و برای تحلیل داده‌ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره و نرم‌افزار spss-26 استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان چنین تبیین کرد که الگوی طراحی تدریس E5 می‌تواند بر کارکردهای اجرایی دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر تاثیر مثبت معنادار داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of E5 teaching model on the executive functions of learnable students with intellectual disabilities

نویسندگان [English]

  • reza ilbeigy 1
  • Masoumeh Gholinia Edalati 2
1 Assist prof in Psychology, faculty of Education Sciences and Psychology, Eqbal Lahouri University
2 MA student in General Psychology. faculty of Education Sciences and Psychology, Eqbal Lahouri University. Mashhad
چکیده [English]

Aim:The aim of the present study was to investigate the effectiveness of the E5 teaching design model (activation, exploration, explanation, elaboration and evaluation) on the executive functions of Intellectual disability male students in elementary school. The present study was a semi-experimental with an unequal control group design. The statistical population of this research consists of all male students with mild intellectual disability in Mashhad in the second semester of 1401-1400 academic year, of which 34 people were selected by cluster random sampling and randomly divided into 2 experimental groups (17 people) and the control group. (17 people) were replaced. For 20 sessions (during 5 weeks), each session of 30 minutes, the experimental group received the lesson of social studies and science of the fifth grade of elementary school with the E5 teaching model. In this research, London Tower, Wisconsin, Stroop, continuous function, go/no go software were used to measure students' executive functions, and multivariate covariance analysis and spss-26 software were used for data analysis. According to the findings of the research, it can be explained that the E5 teaching design model can have a significant positive effect on the executive functions of Intellectual disability students.
Keywords: E5 teaching method, executive functions, Intellectual disability

کلیدواژه‌ها [English]

  • Executive functions
  • teaching method (E5)
  • teachable mental retardation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1401
  • تاریخ دریافت: 03 تیر 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 10 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 06 دی 1401