تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی‌های شخصیتی صوت معلم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران،

2 استاد ممتاز ، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران،

3 استاد تمام، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه روان‌شناسی تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، تبیین و تحلیل تصویرسازی ذهنی پسران بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی از ویژگی­های شخصیتی صوت معلم می­باشد. پژوهش حاضر با روش علّی- مقایسه­ای بوده و جامعۀ آماری، شامل کلیۀ دانش‌آموزان بینا و نابینا با و بدون تجربه بلوغ جنسی 10 تا 12 و 16 تا 18 سال شهر تهران، که در سال تحصیلی 1396-1395، مشغول به تحصیل بودند. نمونه این پژوهش را 120 نفر از دانش ­آموزان کلاس­های چهارم، پنجم، ششم (دوره دوم ابتدایی) و کلاس­های دهم، یازدهم، دوازدهم (دوره دوم متوسطه)؛ که به روش نمونه­ گیری هدفمند در دو مرحله انتخاب شده بودند، تشکیل می­دهند. برای جمع ­آوری داده ­ها از پرسشنامه شانزده عاملی کتل (16PF) و پرسشنامه پژوهشگر­ساخته تصویرسازی ذهنی استفاده شد. روایی ابزار پژوهشگر­ساخته بر اساس نظرات اساتید و همچنین، پایایی آن با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون­ خی­دو و نرم ­افزار SPSS-15 استفاده شد. یافته ­ها نشان داد که رابطه ­ی مثبت و معناداری بین ویژگی­های شخصیتی تلاش و پشتکار، تندخویی، جسور بودن، جذابیت، بین دو گروه وجود دارد. آزمودنی­ها صاحب صوت را از ویژگی­های منفی چون سخت­گیر بودن، مضطرب بودن، پرحرف بودن مبرا دانسته ­اند، در صورتی که خانم داوطلب معلمی دارای این ویژگی­ها بود. در نهایت، می­توان مطرح نمود دانش ­آموزان نابینا بالغ تصویرسازی ذهنی درست­ تری از صاحب صوت داشته ­اند و نیز صوت معلم در آموزش و یادگیری دانش ­آموزان نابینا بسیار مهم می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of mental imagery of blind and sighted boys with and without experience of sexual puberty of personality traits of teacher's voice

نویسندگان [English]

  • Maryam hashemi Bakhshi 1
  • Gholam Ali Afrooz 2
  • Parviz Sharifidaramadi 3
  • Masoud GholaMali Lavasani 4
1 PhD, Psychology and education of exceptional children, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Psychology, psychology and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Professor, Psychology and Education of Exceptional Children, Faculty of Psychology and Educational Science, Allameh-Tabatabaei University, Tehran, Iran..
4 Associate Professor, Department of Educational Psychology, and Educational Science Faculty, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim of present research is considering the visual imagination of personality characters of teacher’s voice in seeing and blind boys with and without experiencing the puberty. Statistical population included all blind and visually impaired 10 to 12 and 16 to 18 years old students with and without the experience of puberty in Tehran who were studying in the academic year 2016-2017. 120 students of primary school (fourth, fifth, sixth grades) and high school (tenth, eleventh, and twelfth grades) were chosen by purposive sampling method for the study. For data gathering Catell’s Sixteen Factors Personality Inventory (16PF) and self-made questionnaire were used. Validity and reliability of self-made questionnaire were assessed by experts’ opinion and Cronbach’s alpha. Chi-square test and SPSS software were used for statistical analysis. Findings showed that there is a positive and significant relationship between the personality traits of effort and perseverance, aggression, boldness, attractiveness, between the two groups. Subjects found the voice possessor to have negative characteristics such as being strict, anxious, and talkative, while the female volunteer teacher had these characteristics. Finally, it can be argued that adult blind students have more accurate mental imagery of the voice owner and that the teacher's voice is very important in the education and learning of blind students.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visually Impaired
  • Puberty
  • Visual Imagery
افروز، غ. ع. (1396). روانشناسی و توانبخشی کودکان با نشانگان داون. انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غ. ع. (1397). مقدمه­ای بر روانشناسی و آموزش و پرورش کودکان استثنایی. چاپ دوم. انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غ. ع. (1389). بلوغ فرصت است نه تهدید، نگاهی دوباره به پدیده بلوغ در دخترها و پسرها. نشر نگار ختم. با همکاری موسسه بین­المللی آموزش و تحقیقات فرهنگی تهران.
افروز، غ. ع. (1388). بررسی تحلیلی و مقایسه­ای مبانی  روان­شناختی ویژگی­های شناختی و روانی – اجتماعی جوانان نابینا و ناشنوا. مجله روان­شناسی و علوم تربیتی. (2) 39، 12 – 1.
حجازی، ا.، قاضی طباطبایی، م.، غلامعلی لواسانی، م.، و مرادی، آ. (1393). روابط معلم با دانش­آموز و درگیری در مدرسه: نقش میانجی­گر نیازهای اساسی روانشناختی. فصلنامه پژوهش­های کاربردی روانشناختی. 5 (1)، 40-19.
حسینی، س. م. ض.، و صیفوری، ش. (1393). تصویرسازی ذهنی در نابینایان مادرزاد. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 25، 30-22.
ساداتی، س. ا. (1387). تصویرسازی ذهنی در نابینایان. تعلیم و تربیت استثنایی. 4 (80)، 81 -80.
شریفی­­درآمدی، پ.، و عسکریان، م. (1388). مقایسه ویژگی­های عاطفی، شناختی و رفتاری معلم از دید دانش­آموزان نابینا.   کم­بینا و عادی دختر و پسر. فصلنامه روان­شناسی کاربردی.  3 (11)، 60 -37.
شریفی­درآمدی، پ. (1380). مقایسه توانایی شنیداری کودکان بینا و نابینا در شناسایی و تجسم و ویژگی­های شناختی- عاطفی آموزگاران از روی صدای آنها. فصلنامه علمی- پژوهشی کودکان استثنایی. 1 (1)، 103-81
شریفی­درآمدی، پ.، و افروز، غ. ع. (1379). بررسی مقایسه تأثیر الگوهای صوتی بزرگسالان و ویژگی­های شخصیتی آن­ها در تصویر­سازی ذهنی نابینا و بینا. پژوهشکده تعلیم و تربیت کودکان استثنایی. (1) 7.
صدقی طارمی، ع. ­ر.، افروز، غ. ع.، شکوهی­یکتا، م.، غباری بناب، ب.، و بشارت، م. ع. (1394). بررسی اثربخشی برنامه ارتقای کیفیت زندگی نوجوانان با آسیب بینایی بر سازگاری و سلامت روان آنان. فصلنامه پژوهش­های کاربردی روان­شناختی. 6 (5)، 37-21.
ملکی­تبار، ع. ر.، خوش­کنش، ا.، و خدابخشی کولایی، آ. (1390). مقایسه خودپنداره و سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر سالم و نابینا. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، 13(10)، 38-33.
هالاهان، و کافمن. (2015). کودکان استثنایی، مقدمه­ای بر آموزش­های ویژه. مجتبی جوادیان. (1385). انتشارات آستان قدس رضوی.